Verkeersintensiteiten voor verkeersveiligheidsanalyses

Een beeld van de verkeersintensiteiten op wegen en fietspaden is belangrijk voor verkeersveiligheidsanalyses. Daarom is gestart met het verzamelen van gegevens hierover.

Schatting beschikbaar

Sinds eind 2023 is een schatting van de hoeveelheid gemotoriseerd verkeer op alle wegen in Nederland beschikbaar voor wegbeheerders. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van floating car data. Daarnaast komt er binnenkort een schatting van de hoeveelheid fietsverkeer op fietspaden beschikbaar om te kunnen beoordelen of een fietspad voldoende breed is.

Veilige breedte fietspaden

Om veilig te kunnen fietsen over fietspaden is het belangrijk dat de verharding breed genoeg is voor het aantal fietsers dat erop rijdt. CROW Fietsberaad heeft minimale breedtes geformuleerd op basis van de intensiteit van het fietsverkeer, zie Aanbevelingen voor de breedte van fietspaden. Om intensiteiten te meten voeren wegbeheerders tellingen uit, zie ook Dexter.

Het is echter onmogelijk om dat op alle fietspaden te doen. Daarom zijn afgelopen jaren diverse modelmatige schattingen voor de intensiteit van het fietsverkeer ontwikkeld.

Voor inzicht in de kwaliteit van deze modellen heeft NDW fietstellingen in Gelderland vergeleken met 4 verschillende modelmatige schattingen:

Gemiddelde fiets-etmaalintensiteiten voor werkdagen

Omdat voornamelijk kortdurende tellingen beschikbaar waren en het fietsverkeer over de maanden sterk fluctueert, heeft NDW eerst gemiddelde etmaalintensiteiten voor werkdagen geschat. Daarvoor is gebruik gemaakt van gegevens van vaste meetpunten waar fietsers het hele jaar zijn geteld, zie rapport.

Alle modellen geven een bruikbare schatting van de intensiteit van het fietsverkeer. De schattingen van Mobiliteitsspectrum en Mobi Surround benaderen de fietstellingen het dichtst. In overleg met de Taskforce verkeersveiligheidsdata vult NDW de aanpak verder in. Het doel is een gegevensproduct waarin voor fietspaden in het NWB zowel de fietspadbreedte als een schatting van de hoeveelheid fietsverkeer (volgens de klasseindeling van het CROW) beschikbaar komt.

Intensiteitsschattingen gemotoriseerd verkeer

In opdracht van de taskforce verkeersveiligheid heeft NDW intensiteitschattingen ingekocht bij Hastig over het gehele Nederlandse wegennet. Hastig maakt deze schattingen op basis van de TomTom probes die in TomTom Move te zien zijn. Hierbij wordt rekening gehouden met de verschillende dekkingsgraden op verschillende type wegen.

Dokdata heeft deze data gekoppeld aan het NWB netwerk. De data is dan ook aan te vragen als dataset gekoppeld aan het TomTom netwerk, met alle intensiteitsschattingen, of gekoppeld aan het NWB met alleen de gekoppelde wegvakken.

De komende tijd ontdekken we graag met alle wegbeheerders of deze dataset waardevol is, maar we hebben de dataset natuurlijk ook al vergeleken met al onze meetpunten.

Voor de meetpunten hebben we alle perioden met technische uitsluitingen niet meegenomen, maar desondanks zullen er nog steeds meetfouten of verkeerd afgestelde metingen in onze data voorkomen. Alle Monica meetpunten hebben we niet meegenomen in onze vergelijking omdat deze meetpunten de intensiteit voor een enkele rijstrook en niet voor de gehele rijbaan meten. In totaal zijn meer dan 14.000 meetpunten vergeleken.

Onderstaande grafiek toont deze vergelijking. Als alle schattingen exact dezelfde waarde zouden geven als de meetpunten zouden alle punten op de blauwe lijn liggen. Goed te zien is dat de grote meerderheid van de locaties op of rond de blauwe lijn ligt. Verder zien we dat bij etmaalintensiteiten van meer dan 60.000 voertuigen per dag de intensiteiten iets lijken te worden overschat. Ruim 40% van de meetpunten heeft een kleiner verschil dan 10% met de schatting en meer dan 90% van de locaties heeft een kleiner verschil dan 50%.

Gemeten etmaalintensiteit
Verschilpilot

Met de schatting ontstaat een beeld waarin de verhoudingen in het gebruik tussen wegen uitstekend kunnen worden beoordeeld en waarbij er een goede indicatie van het gemiddelde gebruik ontstaat.

Aanvragen intensiteitsschattingen

De dataset intensiteitschattingen vraag je aan via het aanvraagformulier.