Privacy

Privacy statement Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW)

Op grond van overweging 39 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dienen overheidsinstellingen transparant te zijn betreffende het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens.

Het begrip overheid moet hierbij functioneel worden uitgelegd. Dit betekent dat ook samenwerkingsverbanden zoals NDW vallen onder het begrip overheid. Om te voldoen aan de verplichting van transparantie zoals in de AVG is vereist heeft NDW dit privacy statement opgesteld.

Om gebruik te maken van uw rechten om persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen, dient u een verzoek in via de contactpagina.

Enkel in het kader van bedrijfsvoering verwerkt NDW persoonsgegevens die direct naar personen herleidbaar zijn. Daarnaast verwerkt NDW data die mogelijk indirect naar personen herleidbaar zijn. NDW zal met de nodige zorgvuldigheid en conform de vereisten van de AVG omgaan met datagegevens die eventueel naar personen herleidbaar zijn. 

Datagegevens die NDW verwerkt

  • In het kader van bedrijfsvoering verwerkt NDW persoonsgegevens die direct herleidbaar zijn naar personen. Met deze persoonsgegevens wordt zorgvuldig en proportioneel omgegaan.
  • Daarnaast koopt en verkrijgt NDW data ten behoeve van verkeersmanagement doeleinden. Sommige stromen aan mobiliteitsdata kunnen persoonsgevoelige informatie bevatten zoals locatiegegevens. Bij het verwerken van mobiliteitsdata gaat NDW niet verder dan strikt noodzakelijk voor het verwerkingsdoel. Zo laat NDW bijvoorbeeld kentekens hashen of wordt de data slechts op aggregatieniveau ingekocht waardoor de privacy impact veel kleiner wordt of daarvan helemaal geen sprake meer is.
  • Sommige stromen aan data die NDW verkrijgt kunnen door technisch zeer bekwame personen herleidbaar worden gemaakt naar individuen of voertuigen. Dit kan enkel door het verkrijgen van verschillende data en door het combineren van systemen. Te denken valt aan databronnen zoals:
  • Tijdgegevens
  • Locatiegegevens
  • Rijgedrag

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt NDW persoonsgegevens?

Ten behoeve van het algemeen belang en ter uitvoering van wettelijk opgedragen taken van de partners van NDW (het Rijk, alle provincies en alle gemeenten) worden verschillende type mobiliteitsdata door NDW ontvangen en verwerkt. NDW gebruikt de data voor verkeersinformatie, analyses ten behoeve van verkeersbeleid, ondersteunen van verkeersmanagement, vergroten van de verkeersveiligheid, ondersteunen bij crises- en calamiteitensituaties, mogelijk maken van open data en vergroten van de efficiency van de deelnemende organisaties. Deelnemende organisaties zijn onder andere het Rijk, alle provincies en alle gemeenten.

Hoe lang bewaart NDW persoonsgegevens?

NDW bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het betreffende verwerkingsdoel. Dit zal per verwerkingsdoel verschillen.

Koppelverbod

De persoonsgegevens worden niet gekoppeld aan andere persoonsgegevens behoudens als het persoonsgegevens betreft die gelijktijdig zijn verkregen in het kader van de inwinning van verkeersgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

NDW deelt geen direct herleidbare persoonsgegevens met derden. NDW deelt mobiliteitsdata die locatiegegevens kunnen bevatten met haar partners ten behoeve van verkeersmanagement doeleinden. Met de partners worden goede afspraken gemaakt met betrekking tot het ontvangen van mobiliteitsdata. Daarnaast heeft NDW een opendata-stroom. Hier kan onherleidbaar gemaakte data over verkeersgegevens worden verkregen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen?

NDW neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Vragen met betrekking tot persoonsgegevens

U kunt al uw vragen met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens stellen aan de Privacy Officer van NDW.

We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw vraag of verzoek.

Uitgebreide uitleg over uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens