Verkeersborden

Op deze pagina vindt je informatie over de verkeersbordendatabase en over de ontwikkelingen op dit gebied.

Het ministerie van IenW heeft gedurende drie jaar verkeersbordenbestand ingekocht en aan NDW gevraagd dit te distribueren als open data.

Deze data werd ingewonnen met rondrijdende auto’s en door een applicatie aan wegbeheerders beschikbaar te stellen om mutaties in te voeren. De inwinning op basis van rondrijdende auto’s kende een jaarlijkse update frequentie. Mutaties die door de wegbeheerder zelf worden ingevoerd konden recenter zijn.

Inmiddels is deze centrale landelijke data inkoop per medio Q1 2023 beëindigd en heeft NDW op verzoek van het Ministerie een applicatie ontwikkeld waarmee wegbeheerders het verkeersborden bestand kunnen actualiseren. Ook zijn er mogelijkheden om een bestand met nieuwe of gewijzigde borden te uploaden.

Een aantal veelgevraagde uitbreidingen op de inhoud van het bestand zijn al gerealiseerd, en in de loop van 2023 komen er nog een aantal bij.

Om te beginnen hebben alle borden een uniek door NDW uitgereikte ID gekregen en is er een veld voor de zwarte codes toegevoegd. De zwarte codes zijn gegenereerd voor een aantal bord-types en er zullen er nog een aantal volgen.

Andere uitbreidingen zijn op dit moment wel al zichtbaar in de muteerapplicatie maar nog niet in de open data output. Omdat we het formaat van die output niet te vaak willen aanpassen worden deze uitbreidingen opgespaard tot eind Q3 2023.

De verkeersborden kunnen vanaf het NDW open data portaal worden gedownload met een API. Er zijn twee output formaten, .csv en Json, en twee types datastroom, events met alle individuele mutaties en een Actueel Beeld (current state). Bij de events output is een tweetal selectie parameters in te stellen om de output te reduceren tot de gewenste dataset. Als selectie parameter kan de gemeentecode worden opgegeven, alsmede een periode waarvan je de mutaties wilt ontvangen.

Naast events output biedt NDW ook een zogenaamd Actueel Beeld, de stand van zaken op enig moment, aan. Om dit te bepalen worden alle mutaties door ons verwerkt om de laatste stand van zaken te bepalen.

Het actueel beeld is als Json bericht én als .CSV bestand beschikbaar en er zijn drie selectieparameters mogelijk (gemeente code, RVV bordcode en een of meer NWB wegvakken)

De muteerapplicatie is voor iedereen toegankelijk om de verkeersborden informatie te raadplegen. Mutatierechten zijn voorbehouden aan wegbeheerders.

NDW en RWS gebruiken zelf de inhoud van de verkeersborden database om diverse uitbreidingen en verbetering aan het Nationaal Wegenbestand te kunnen doorvoeren. Denk hierbij aan het voltooien van rotondes, het completeren van het NWB met vrijliggende fietspaden, het bepalen van diverse toegangsbeperkingen.