NDW-data voor verkeersveiligheidsanalyses

In opdracht van de Taskforce Verkeersveiligheidsdata heeft NDW nieuwe schattingen van de V85 over 2020 gemaakt.

De V85-waarde is de snelheid waar 85% van het verkeer onder blijft, en is een maat die in de verkeersveiligheid vaak als norm wordt gehanteerd. De nieuwe waarden zijn voor wegbeheerders aan te vragen bij Marthe Uenk.

Alleen schatting bij nauwkeurige meting

Bij de schattingen houdt NDW rekening met de beschikbaarheid van data en de nauwkeurigheid van de schatting.

Op wegen met een te klein aantal waarnemingen wordt om die reden nog geen V85-waarde geleverd. Door het ontbreken van goede referentiewaarden wordt ook nog geen schatting geleverd over wegen met een maximum snelheid van 30 km/u. Momenteel onderzoekt NDW of de V85-waarden in de toekomst wel kunnen worden aangeleverd.

Rijdend verkeer op snelweg
Beeld: NDW

Onderzoek andere mogelijkheden

Binnen het kennisnetwerk SPV is voor de snelheid van het wegverkeer een andere SPI (Safety Performance Indicator) gedefinieerd dan de V85: het percentage overschrijders.

Op dit moment onderzoekt NDW of deze indicator ook kan worden afgeleid van reeds ingekochte bronnen, zodat ook het percentage overschrijders beschikbaar kan worden gesteld aan de overheden.

NDW voert beide onderzoeken (V85 onder de 30 km/u en percentage overschrijders) uit in opdracht van de Taskforce Verkeersveiligheidsdata.

Data ook in Nationaal Wegenbestand

Naast indicatoren voor het weggedrag heeft het kennisnetwerk SPV ook SPI’s gedefinieerd voor wegkenmerken. In opdracht van de Taskforce Verkeersveiligheidsdata worden deze data-elementen stap voor stap aan het Nationaal Wegenbestand (NWB) toegevoegd. Op deze manier zijn alle SPI’s voor alle wegbeheerders landelijk toegankelijk.

Nationaal Toegangspunt Mobiliteitsdata

Het verkeersveiligheidsbeleid in Nederland zal risicogestuurd worden geformuleerd. De SPI’s over bijvoorbeeld het rijgedrag gecombineerd met de wegkenmerken zullen in de toekomst ook uitgeleverd worden via het Nationaal Toegangspunt Mobiliteitsdata (NTM).

Op initiatief van het ministerie van I&W zullen de verschillende beschikbare databronnen gecombineerd toegankelijk worden. De dataknooppunten in Nederland werken hierin nauw samen. Op verzoek van het ministerie maakt NDW kwartier voor NTM, dit in samenwerking met onder meer DOVA (openbaar vervoer), het CBS, de RDW (parkeerregister) en het NWB.

Doel taskforce

De taskforce heeft het doel om data bruikbaar te maken voor verkeersveiligheidsanalyse. Deze taskforce is begin 2020 opgericht en bestaat uit een netwerk van overheden en kennisinstellingen, gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Bij het bruikbaar maken speelt NDW een grote rol. Denk bijvoorbeeld aan het verzamelen, controleren, interpreteren en ontsluiten van de data. Zo levert NDW al sinds 2018 schattingen voor de V85-waarden over het gehele wegennet.