NDW op zoek naar gegevens, collega's en inzichten

Met twee aanbestedingen èn een markconsulatie wil NDW een volgende stap voorwaarts te zetten op het gebied van locatiegebonden verkeersgegevens, een flexibele schil en inzichten in data over gladheidsbestrijding. De publicaties staan op TenderNed.

Wegkantsysteem
Beeld: NDW

Raamovereenkomst Levering Locatiegebonden Verkeersgegevens

De raamovereenkomst voor Inwinning Verkeersgegevens van NDW is afgelopen januari, na een looptijd van zeven jaar, beëindigd. Daarom heeft NDW Op 9 april 2021 op TenderNed een nieuwe aanbesteding gepubliceerd voor een nieuwe raamovereenkomst genaamd ‘Levering Locatiegebonden Verkeersgegevens’. 

Deze raamovereenkomst zal een iets andere insteek hebben dan de oude overeenkomst, aangezien de wensen van de partners van NDW door de jaren zijn bijgesteld en de vraag aan NDW naar andere vormen van data toeneemt. 

Eén van de grote verschillen is dat de aanbesteding zich richt op gegevens uit Locatiegebonden Systemen. Dat is dus breder dan alleen intensiteiten, snelheden en reistijden. 

In de nabije toekomst wil NDW ook Europese aanbesteding publiceren voor data uit niet-locatiegebonden systemen, waardoor NDW ook die data kan blijven inkopen.

Aanbesteding Flexibele Schil

De noodzakelijke expertise die NDW voor haar DevOps en Agile werkzaamheden zoekt blijkt lastig aan te boren en vraagt daardoor relatief veel tijd van de portfoliomanagers. Daarom is de aanbesteding Flexibele Schil op vrijdag 19 maart 2021 op TenderNed gepubliceerd. 

De doelstelling van deze aanbesteding is om de taken van de portfoliomanagers op het gebied van werving en selectie zoveel mogelijk uit te besteden aan een externe professional. 

De opdracht krijgt de vorm van een raamovereenkomst met één partij. De prestaties die in het kader van de raamovereenkomst geleverd moeten worden zijn enerzijds het vervullen van de intermediaire rol tussen NDW en de markt voor tijdelijk personeel en anderzijds het concreet ter beschikking stellen van personeel met bepaalde kwaliteiten. 

Met deze innovatieve aanbesteding wil NDW slagvaardiger zijn met het inhuren van personeel en goed kunnen inspelen op ontwikkelingen binnen de organisatie. 

Marktconsultatie Road Monitor

Op vrijdag 9 april 2020 heeft NDW in opdracht van IenW de Marktconsultatie ROMO op TenderNed gepubliceerd. Deze Marktconsultatie dient ter voorbereiding op de voorgenomen aanbesteding informatie voor assetmanagement en wintermanagement/gladheidsbestrijding. 

Het gaat in deze marktconsultatie om de inkoop van inzichten/informatie/data die wegebeheerders iets vertelt over de conditie van de wegen, kunstwerken en andere gerelateerde zaken. 

Verwacht wordt dat informatie uit ‘nieuwe’ databronnen, zoals data uit voertuigen (Probe Vehicle Data, Floating Car Data), uit drones, uit satellieten, etc., veel toegevoegde waarde kan opleveren, naast de informatie die wegbeheerders nu uit de huidige meetsystemen halen. Zoals het Gladheidmeldsysteem (GMS), LCMS (Laser Crack Measurement System) en visuele schouw. 

Het Ministerie van IenW hecht grote waarde aan de mening van marktpartijen en wil hen vroegtijdig en actief betrekken voordat de voorgenomen aanbesteding van start gaat.