NDW en UDAP-dienstverlening

Om NDW en UDAP-dienstverlening Om Smart Mobility in publiek-private samenwerking te faciliteren, zijn het Ministerie van IenW met Rijkswaterstaat, zo’n 80 decentrale overheden en 20 (inter)nationale bedrijven uit de verkeersindustrie, telecom- en internetsector, dienstverlening en automotive sector het Partnership Talking Traffic gestart.

Het centrale doel van Talking Traffic is het verbeteren van doorstroming en bereikbaarheid in en rond steden waar de drukte alleen maar toeneemt met alle negatieve gevolgen van dien. In het kader van Talking Traffic is vanaf 1 januari 2021 de UDAP-dienstverlening (Urban Acces Data Platform) gestart en de TLEX-dienstverlening beëindigd.   

Het UDAP-platform is het overnamepunt in het gehele Talking Traffic keten, waarbij UDAP met name is gericht op het ontvangen en snel doorgeven van data ten behoeve van het slim aansturen van objecten zoals intelligente Verkeersregelinstallaties, pollers en slagbomen. Tevens werd op 17 februari ook het nieuwe onderdeel van UDAP de ‘SysteemAdministratie’  volledig operationeel. Wegebeheerders kunnen in de SysteemAdministratie de eigen objecten en applicaties beheren en anderen machtigen daarvoor.   

Auto in woonwijk
Beeld: NDW

Op het UDAP-platform kunnen wegbeheerders bijvoorbeeld hun intelligente Verkeersregelinstallaties aansluiten, zodat deze kunnen communiceren met alle andere op UDAP aangesloten objecten en applicaties. Kort samengevat komt het erop neer dat op basis van veel datacommunicatie de op UDAP aangesloten objecten en applicaties, voor wegbeheerders de gewenste beslissingen kunnen nemen. Hierbij valt te denken aan intelligente Verkeersregelinstallaties  die door communicatie via het UDAP-platform mogelijk kan maken dat wegbeheerders ambulances of voertuigen met gevaarlijke stoffen met prioriteit voorrang verlenen boven andere groepen weggebruikers.   

Het UDAP-platform en de SysteemAdministratie ervan is gebouwd door Monotch en de verantwoordelijkheid voor het contractmanagement van UDAP en de SysteemAdministratie is door het Ministerie van IenW aan NDW toevertrouwd. NDW heeft daarom een toezichthoudende rol in de SysteemAdministratie van UDAP verkregen. Doordat NDW een netwerkorganisatie is die op verschillende vlakken nauw samenwerkt met wegbeheerders is de keuze om het contractmanagement van UDAP te delegeren aan NDW een logische. 

De afgelopen maanden is hard gewerkt om wegbeheerders aan te sluiten op de SysteemAdministratie van UDAP en zoveel mogelijk gegevens over te zetten van TLEX naar UDAP. Wegbeheerders kunnen de applicaties en objecten die zij beheren daardoor invoeren in de SysteemAdministratie en daarmee dus aansluiten op UDAP. Om wegbeheerder stapsgewijs in dit nieuwe proces te begeleiden is in samenwerking met Monotch en het Ministerie van IenW door NDW een aantal digitale informatiesessies georganiseerd. NDW zal zich ook in de komende periode ervoor blijven inzetten dat continuering van dit nieuwe proces gewaarborgd blijft.