click here for the english version of this website u bekijkt nu de nederlandse versie van deze website klik hier om het originele lettertype te kiezen klik hier om een groter lettertype te kiezen klik hier om het grootste lettertype te kiezen

Gemeente Den Haag


NDW biedt ons schaalvoordelen en specialistische kennis

Wie: Gemeente Den Haag

Wat: Invulling gemeentelijk verkeers- en vervoerbeleid

Doel: Beleidsvorming,verkeersmanagement, evaluatie, verkeersinformatie

Basis: Actuele en historische NDW-data, VRI-data, bezettingsgraden parkeergarages

 

Verkeersbeleid handen en voeten geven is vooral in de grote stad een fikse uitdaging. “Het wordt steeds drukker in de stad, maar ruimte om ons wegennet uit te breiden is er nauwelijks”, vertelt wethouder Verkeer Tom de Bruijn van Den Haag. “Voor ons is het extra belangrijk slim om te gaan met de beschikbare capaciteit. Verkeersdata helpen ons om daarvoor de juiste maatregelen te nemen.”

 

Hoe meer data, hoe accurater het beeld van de situatie op de weg, aldus wethouder De Bruijn. De gemeente put dan ook uit verschillende bronnen. “We gebruiken de NDW-datastroom van het provinciale- en rijkswegennet om in de gaten te houden wat er onze stad binnenkomt. Via NDW kopen we ook reistijdgegevens in over de belangrijkste routes bínnen de stad. Zelf houden we geregeld verkeerstellingen en ontsluiten we de actuele (tel)gegevens van de verkeerslichteninstallaties. De beheerder van de parkeergarages op Scheveningen voorziet ons verder van de actuele bezettingsgraden van de garages.”

 

Verschillende afdelingen

De data vinden hun weg naar de verschillende afdelingen en specialisten van de gemeente. “Historische verkeersdata helpen onze verkeerskundigen te bepalen waar de knelpunten liggen en met welke aanpak we die het beste aan kunnen pakken. Wegverkeersleiders in de verkeerscentrale gebruiken de actuele data om het verkeer te monitoren en waar nodig te informeren en geleiden, conform de uitgewerkte aanpak. En achteraf gebruiken we verkeersdata om de effecten van onze aanpak te bepalen – en om te kijken of we voldoen aan het verkeersbeleid van onze Haagse Nota Mobiliteit.”

Een deel van de actuele gebruikte data wordt trouwens één op één beschikbaar gesteld aan het publiek. “Op denhaag.com, onze toeristische website, publiceren we de actuele reistijden van vier stedelijke toegangspoorten naar Scheveningen en de actuele beschikbaarheid van parkeerplaatsen.”

 

Vertrouwen

Als verantwoordelijk wethouder kan De Bruijn het belang van accurate data niet genoeg benadrukken. “Zoals je ziet komt het terug in alle processen van ons verkeer- en vervoersbeleid, dus we moeten er op kunnen vertrouwen. Als we bijvoorbeeld automobilisten vanwege een ongeval adviseren om een omleiding te nemen, dan moet deze omleiding wel beschikbaar zijn, rekening houdend met de vertragingstijd en omrijtijd.”

Omdat data-inwinning nogal wat voeten in aarde heeft, is De Bruijn blij dat het gros van de data van of via NDW binnenkomt. “De reistijden op onze stedelijke hoofdwegen kopen we bewust in via NDW. We maken zo goed gebruik van de schaalvoordelen van gezamenlijk inkopen, maar ook van hun specialistische kennis over het inkopen, verwerken en opslaan van verkeersgegevens. Door te kiezen voor verspreiding via NDW voldoen we bovendien automatisch aan de Wet openbaarheid van bestuur, want de data zijn daarmee beschikbaar voor iedereen die deze wil gebruiken.”