click here for the english version of this website u bekijkt nu de nederlandse versie van deze website klik hier om het originele lettertype te kiezen klik hier om een groter lettertype te kiezen klik hier om het grootste lettertype te kiezen

Nieuwsbrief bekijken


terug naar het overzicht

Oktober 2019

onderwerpen:
- Centraal Informatie Systeem naar de cloud
- Nieuwe (bewerkte) dataset V85 beschikbaar
- Datakwaliteit topprioriteit bij NDW
- Eerste pilot SOCRATES2.0 met informatie over milieuzones van start
- Nieuwe datastroom: fiets telgegevens
- Talking Bikes
- Laatste ontwikkeling veiligheidsdata uit de auto
- Digitalisering overheden
- Snelheden, pijlen en kruizen op matrixborden voortaan zichtbaar in app
- Blog: bestaat de gemiddelde dag?

Centraal Informatie Systeem naar de cloud

Ruim drie en een half jaar geleden, in december 2015, is het centrale NDW informatiesysteem (NCIS) in gebruik genomen. Sinds de eerste ingebruikname is de dataverwerking sterk toegenomen en we constateren dat het systeem op een aantal punten tegen zijn technische grenzen aanloopt. Daarom hebben we besloten om NCIS ‘naar de cloud’ te brengen en verdere ontwikkelingen en beheer & onderhoud meer in eigen beheer uit te gaan voeren.

Lees meer

Nieuwe (bewerkte) dataset V85 beschikbaar

De dataset met de geschatte veiligheidswaarde V85 voor het jaar 2018 is vanaf nu voor alle overheden beschikbaar. De V85 is de snelheid waar 85% van het verkeer onder blijft en is een maat die in veel verkeersveiligheidsanalyses wordt gebruikt om de gereden snelheid van het verkeer te beoordelen. Met het inzicht in de V85 kunnen wegbeheerders, in combinatie met andere risicofactoren, beter afwegen of, waar en welke maatregelen nodig zijn.

Bent u werkzaam bij de overheid, dan kunt u meer informatie en een dataset opvragen door een mail te sturen naar info@ndw.nu.

Lees meer

Datakwaliteit topprioriteit bij NDW

Het datakwaliteitsteam van NDW is de afgelopen maanden druk bezig geweest. De plaatsbepaling van meetlocaties is onder handen genomen, methodes zijn ontwikkeld om foute rijrichtingen te detecteren en referentiemetingen uit te laten voeren. Verder is NDW gestart met het inhoudelijk controleren van de actuele verkeersgegevensstroom en wordt er een nieuw kwaliteitsdashboard gebouwd in Dexter.

Lees meer

Eerste pilot SOCRATES2.0 met informatie over milieuzones van start

Binnenkort start in de regio Amsterdam een pilot in het kader van het Europese project SOCRATES2.0. NDW is via de Praktijkproef Amsterdam partner in het project. De publieke en private partijen in dit project doen ervaring op met verschillende samenwerkingsvormen in verkeersmanagement en ontwikkelen daarvoor verschillende samenwerkingsmodellen en nieuwe en verbeterde verkeers- en navigatiediensten voor weggebruikers. Vanaf oktober gaan de eerste zogenoemde use cases live. Het betreft een informatiedienst over milieuzones voor vrachtwagens en bussen, en verbeterde informatie over wegwerkzaamheden. NDW ontwikkelde een nieuw DATEX II profiel, stelt de data over milieuzones als open data beschikbaar, en verzorgt de opslag van de verbeterde data over wegwerkzaamheden.

Lees meer

Nieuwe datastroom: fiets telgegevens

Bij onze naam, Nationale databank Wegverkeersgegevens, denk je waarschijnlijk automatisch aan autoverkeer. Dat is ook sinds de start van NDW onze core business geweest. In opdracht van onze partners besteden wij nu ook aandacht aan fietsdata. Dit jaar hebben we op drie fronten activiteiten opgestart.

Lees meer

Talking Bikes

Het project Talking Bikes (in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) beoogt fietsdata in te kopen van partijen die al allerlei dienstverlening aan fietsers leveren: denk bijvoorbeeld aan routenavigatie en monitoring van fietsprestaties. Het inkooptraject wordt dit najaar doorlopen, waarmee de dataverlening in 2020 tot stand komt. NDW is nauw betrokken bij het faciliteren dat haar partners toegang kunnen krijgen tot deze data en ondersteund worden in het gebruik ervan.

Lees meer

Laatste ontwikkeling veiligheidsdata uit de auto

Tijdens het ITS congres in juni werd het Data for Road Safety Ecosysteem gelanceerd, waarmee invulling wordt gegeven aan actie C van de Europese ITS-verordening gericht op veiligheidsgerelateerde data. NDW is door het Ministerie van IenW aangewezen als Nationaal Toegangspunt voor dergelijke data. In een demo werd aangetoond dat de keten werkt: vanuit BMW-voertuigen kwamen signalen bij NDW binnen, die weer door o.a. TomTom werden gebruikt om weggebruikers te kunnen informeren over gevaren op de route. Met de demo is aangetoond dat veiligheidsgerelateerde data over alle merken en apps heen gedeeld kunnen worden om weggebruikers zo goed mogelijk te informeren. De komende tijd worden aanvullingen verwacht en beschikbare datastromen in productie genomen.

Lees meer

Digitalisering overheden

In november worden de landsdelen in het Bestuurlijk Overleg MIRT gevraagd om plannen van aanpak op te leveren die invulling geven aan de digitaliseringsopgave. In deze opgave worden overheden geacht in 2023 90% van hun publieke data op orde te hebben. In eerste instantie wordt gekeken naar de Data Top 15, een lijst van data-elementen die nodig zijn voor efficiënte uitvoering van publieke taken en als basis dienen voor private dienstverleners. NDW heeft hier uiteraard ook een rol in als het gaat om het ondersteunen van haar partners in de inkoop- en opslag van data, het beschikbaar stellen van data aan derden en het aanbieden van ICT-ontwikkeling en –advies. Welke invulling van taken precies aan NDW wordt gevraagd is nog onderwerp van gesprek en kan per landsdeel ook enigszins verschillen: de komende maanden zal dit in de plannen van aanpak worden uitgewerkt.

Snelheden, pijlen en kruizen op matrixborden voortaan zichtbaar in app

De verkeersapp Flitsmeister toont sinds kort de informatie die op de matrixborden boven de snelweg worden getoond, zoals snelheden, rode kruizen en pijlen. Die data wordt afgenomen via NDW, die de informatie ontvangt van Rijkswaterstaat.

Lees meer

Blog: bestaat de gemiddelde dag?

Voor mijn laatste blog onder de vlag van NDW wil ik graag een onderwerp aankaarten dat me als wiskundige na aan het hart ligt: gemiddelden. In de verkeerskunde maken we er maar al te graag gebruik van. We hebben het over de gemiddelde werkdag, gemiddelde weekenddag, gemiddelde ochtendspits, gemiddelde filelengte en zo (nog heel lang) voort. Maar hoe bruikbaar zijn deze waarden? En bestáát zoiets als een gemiddelde dag eigenlijk wel?

Lees meer

 

Home Nieuws Nieuwsbrief archief Nieuwsbrief bekijken
line

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over NDW.