click here for the english version of this website u bekijkt nu de nederlandse versie van deze website klik hier om het originele lettertype te kiezen klik hier om een groter lettertype te kiezen klik hier om het grootste lettertype te kiezen

Nieuwsbrief bekijken


terug naar het overzicht

December 2018

onderwerpen:
- Beste lezers
- NDW gesloten tijdens kerstperiode
- Veel beleidsaandacht voor data rond Smart Mobility
- Resultaten pilot Herkomst-Bestemmingsanalyse op basis van FCD en GSM data
- Al 130 gemeenten en 3 provincies overgestapt op Melvin
- Nieuwe functionaliteiten aan platform Dexter toegevoegd
- Blog: wat laag water betekent voor het wegverkeer
- Eerste innovatieportfolio-overleg goed ontvangen
- NDW levert met data een bijdrage aan Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid
- Bepalen V85-waarden uit FCD-gegevens mogelijk voor het gehele wegennet
- Paper wint 1e prijs op CVS congres
- NDW op Europees ITS-Forum
- Monitoring lengte NDW-wegennet overbodig door komst FCD
- Robert van Asten nieuw lid van Raad van Toezicht

Beste lezers

Op de drempel van 2019 ontvangt u weer een zeer lezenswaardige nieuwsbrief van NDW. Deze geeft een beeld van de diverse activiteiten waar we in NDW-verband bezig zijn, zoals rond verkeersveiligheidsinformatie, rond het melden van wegwerkzaamheden en rond Big Data. Speciaal wil ik wijzen op de grote beleidsaandacht – zie het betreffende bericht – die het onderwerp “data” heeft gekregen in diverse beleidsdocumenten (zoals een Kamerbrief) over Smart Mobility. Als je die beleidsdocumenten leest, besef je eens te meer wat voor cruciale positie het publieke samenwerkingsverband NDW inneemt op dit gebied.

Graag wens ik u allen heel fijne feestdagen toe en nu alvast het allerbeste voor 2019! Dit zal voor mij persoonlijk een heel bijzonder jaar worden omdat ik per 1 april a.s. met pensioen ga. Ik verwacht dan ook dat de Raad van Toezicht van NDW in januari/februari mijn opvolg(st)er zal benoemen. Maar intussen is er nog genoeg te doen om met behulp van wegverkeersgegevens de doorstroming en de veiligheid van het verkeer te bevorderen…  Nogmaals heel fijne feestdagen gewenst!

Frits Brouwer, directeur NDW

NDW gesloten tijdens kerstperiode

Vanaf donderdag 27 december tot en met vrijdag 4 januari is het pand aan de Griffioenlaan gedeeltelijk gesloten. Heeft u een afspraak bij NDW-UO, dan vindt die in een ander deel van het pand plaats (C,D en E vleugel van de laagbouw). Het pand aan de Winthontlaan is vanaf 2 januari weer geopend. De Servicedesk is natuurlijk wel gewoon telefonisch en per e-mail bereikbaar gedurende deze periode. Zoals elk jaar rond de kerstdagen sluiten de locaties in rustige periodes vanwege duurzaamheidsoverwegingen.

Veel beleidsaandacht voor data rond Smart Mobility

Smart Mobility is momenteel het toverwoord om de doorstroming en de verkeersveiligheid in ons land te bevorderen. De afgelopen weken zijn er diverse beleidsdocumenten verschenen rond Smart Mobility: de IenW-Kamerbrief “Smart Mobility – Dutch Reality”, een zgn. “Bestuurlijke Krachtenbundeling” en een “Samenwerkingsagenda Smart Mobility”. Het is niet verwonderlijk dat in alle drie de beleidsdocumenten veel aandacht bestaat voor het onderwerp “data”, en dit alles dus de kern raakt van waar het samenwerkingsverband NDW voor staat. Lees verder

Resultaten pilot Herkomst-Bestemmingsanalyse op basis van FCD en GSM data

NDW heeft samen met een aantal partners pilots uitgevoerd om verkeerskundige gegevens te verzamelen gebaseerd op data van mobiele systemen zoals Floating Car Data (FCD) en GSM Data. Hierbij lag de nadruk op Herkomst- en Bestemmingsonderzoek (HB). De pilots tonen aan dat de informatie uit deze HB-onderzoeken in veel situaties bruikbaar is voor het uitvoeren van verkeersanalyses en bij beleidsprocessen. Lees verder

Al 130 gemeenten en 3 provincies overgestapt op Melvin

Eind juni 2018 is de eerste versie van Melvin live gegaan. Melvin is de applicatie voor het melden van wegwerkzaamheden en evenementen door wegbeheerders van provincies en gemeenten. Sindsdien is de ontwikkeling en de uitrol verder gegaan. Rond de jaarwisseling zal het systeem bij ongeveer 130 gemeenten, alsmede bij provinciale medewerkers in de provincies Gelderland, Overijssel en Limburg in gebruik zijn. In de loop van het eerste kwartaal van 2019 volgen de overige provincies en gemeenten die aangegeven hebben Melvin zo snel mogelijk te zullen gaan gebruiken.

De eerste gebruikerservaringen zijn positief. Lees verder

Nieuwe functionaliteiten aan platform Dexter toegevoegd

Op 18 oktober lanceerde NDW het nieuwe platform Dexter. Dexter staat voor Data EXploratie en exporTER. En dat is exact hetgeen wat het nieuwe platform doet: je kunt historische AVG-data (Actuele Verkeers Gegevens) exporteren en exploreren. Dexter vervangt de historische database van NDW en biedt ook meer mogelijkheden. Vanwege de wet Markt en Overheid hebben alleen publieke gebruikers toegang tot alle opties van Dexter. Op 18 oktober is Dexter voor de allereerste keer gedemonstreerd aan een grote groep gebruikers. Lees verder

 

Blog: wat laag water betekent voor het wegverkeer

Eindelijk, de rivieren stromen weer vol. Want wat heeft de binnenvaart te lijden gehad van de aanhoudende droogte! Sinds juli dit jaar tot begin december was de waterstand in de rivieren zo laag, dat veel binnenvaartschepen niet volledig konden worden beladen. Want betekende dat voor het transport? Is er meer heen en weer gevaren of was er misschien sprake van een tijdelijke overheveling naar vervoer over de weg? Een goede vraag. En vooral dat laatste deel is ook prima uit te zoeken met de historische database van NDW, in combinatie met de publieke data van het havenbedrijf Rotterdam. Lees verder

Eerste innovatieportfolio-overleg goed ontvangen

Op dinsdag 4 december vond het eerste zogenoemde innovatieportfolio-overleg van de partners van NDW plaats. Onze partners sturen met dit overleg direct op de planning en prioritering van de werkzaamheden van NDW. Op operationeel, tactisch en strategisch niveau (in een getrapte opzet) hebben zij de prioriteiten vastgesteld in de werkzaamheden van NDW voor Q1 en deels Q2 van 2019 in 3 portfolio’s: ITS en Smart Mobility, Onderzoek en Advies en Big Data.

Met deze werkwijze introduceren we agile werken nu ook bij de partners van NDW. Agile staat voor flexibiliteit en wendbaarheid, waardoor de Uitvoeringsorganisatie van NDW sneller kan inspelen op ontwikkelingen en onzekerheden. Gewenste wijzigingen of aanpassingen in het ontwikkelprogramma, bijvoorbeeld door de actualiteit bij de partners, kunnen flexibel worden opgepakt. En daar profiteren onze partners van. NDW zal deze prioriteringsdagen daarom elk kwartaal herhalen.

NDW levert met data een bijdrage aan Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid

Bent u benieuwd hoe de minister van Infrastructuur en Waterstaat het aantal verkeersslachtoffers naar nul wil brengen? Dit gaat onder andere gebeuren door gebruik te maken van onderzoek en een nieuwe datastroom van NDW, de zogenoemde V85-waarde. Op 5 december presenteerde de minister namelijk het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 aan de Tweede Kamer met daarbij een Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid 2019-2021. Het Actieplan bevat de maatregelen die de komende twee jaar genomen worden door de rijksoverheid in samenwerking met maatschappelijke partners ter uitvoering van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030. NDW-data en -onderzoek worden toegepast in twee specifieke maatregelen (39 &40). Lees verder

Bepalen V85-waarden uit FCD-gegevens mogelijk voor het gehele wegennet

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft NDW onderzocht of het mogelijk is om de V85-waarden te bepalen uit de gegevens van de Floating Car Data (FCD) levering. De V85 is de snelheid waar 85% van het verkeer onder blijft en is een maat die in veel verkeersveiligheidsanalyses wordt gebruikt. De V85 wordt van oudsher veelal bepaald met lusmetingen, wat als nadeel heeft dat de V85-waarde slechts op een beperkt aantal plekken bekend is. Door gebruik te maken van de huidige FCD-levering van NDW wordt de investering in FCD niet alleen efficiënter benut, maar kan de V85 voor het gehele wegennet worden bepaald. Lees verder

Paper wint 1e prijs op CVS congres

Een paper over de toepassing van Mobiele Telefoniedata is recent op het CVS congres bekroond met de eerste prijs. Stefan de Graaf (DAT.mobility), Jan Willem Catshoek (Rijkswaterstaat) en Henk van den Brink (NDW) schreven de paper met de titel: “Waar komen we vandaan en waar gaan we naar toe? Mobiele Telefonie Data geeft eindelijk antwoord.” Het paper is geschreven naar aanleiding van de pilots die met NDW en Rijkswaterstaat zijn gedaan om met mobiele data verkeerskundige gegevens te verzamelen. Hierbij lag de nadruk op Herkomst- en Bestemmingsonderzoek (HB). Lees verder

NDW op Europees ITS-Forum

Op 14 en 15 november vond in Utrecht (LEF Future Center) het jaarlijkse ITS Forum plaats van het Europese ITS Platform (EIP), een samenwerkingsverband waarin de lidstaten met andere publieke en private partners samenwerken aan de ontwikkeling en invoering van ITS-diensten. Hier vindt u diverse presentaties van NDW-Partners en NDW-UO: https://lnkd.in/dKWBtjV. Er zijn verder samenvattingen te vinden van sessies over data uitwisseling, C-ITS, Verkeermanagement, Verkeersinformatie, EU Corridor projecten en nog veel meer.

Monitoring lengte NDW-wegennet overbodig door komst FCD

Sinds de start van NDW is de lengte van het wegennet waar NDW data over inwint en uitlevert, een belangrijk ijkpunt geweest. In diverse eerdere nieuwsbrieven is daar ook regelmatig aandacht voor geweest. Met het inkopen en beschikbaar stellen van Floating Car Data (FCD) is het aantal kilometers weg waarover reistijddata geleverd wordt enorm toegenomen, omdat FCD in principe over het hele Nederlandse wegennet beschikbaar is. Door de beschikbaarheid van FCD informeren wij u ditmaal daarom voor de laatste keer over het aantal kilometers netwerk waar NDW data over levert. Lees verder

Robert van Asten nieuw lid van Raad van Toezicht

Robert van Asten, D66-wethouder Mobiliteit, Cultuur en Strategie van de gemeente Den Haag, is de Raad van Toezicht van NDW komen versterken. Hij vertegenwoordigt daarin de G4 (samenwerking van 4 grote steden Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en Utrecht) en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en de VRA en is de opvolger van Tom de Bruijn die na de gemeenteraadsverkiezingen van dit voorjaar niet terugkeerde in het college van Burgemeester & Wethouders van Den Haag. Lees verder

Home Nieuws Nieuwsbrief archief Nieuwsbrief bekijken
line

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over NDW.