click here for the english version of this website u bekijkt nu de nederlandse versie van deze website klik hier om het originele lettertype te kiezen klik hier om een groter lettertype te kiezen klik hier om het grootste lettertype te kiezen

Nieuwsbrief bekijken


terug naar het overzicht

Nieuwsbrief december 2017 jubileumeditie

onderwerpen:
-
- De voorzitter van de Raad van Toezicht aan het woord...
- Persbericht
- Jubileumprogramma 10 jaar NDW
- Mijlpalen 10 jaar Nationale Databank Wegverkeersgegevens
- Smart Mobility Hackathon groot succes
- Beurs Verkeer Mobiliteit en Parkeren 2017
- Nieuw documentatieportaal van NDW


Er valt wat te vieren: de Nationale Databank Wegverkeersgegevens bestaat tien jaar! Op 3 december 2007 tekenden de bestuurders van Rijk en betrokken Provincies en Gemeenten de eerste samenwerkingsovereenkomst van NDW. In de 10 jaar daarna heeft het samenwerkingsverband NDW succesvol geopereerd bij de inwinning, inkoop, opslag en distributie van wegverkeersgegevens.
In het komende jubileumjaar staan we daarom graag een paar keer stil bij onze tiende verjaardag en kijken daarbij niet alleen terug, maar ook vooruit, naar de rol van 'data' in het aankomende Smart Mobility-tijdperk. Dat doen we natuurlijk graag met u. In deze nieuwsbrief leest u meer over wat we in petto hebben.
Ik hoop u dan ook bij verschillende gelegenheden te ontmoeten...

Frits Brouwer, directeur NDW

De voorzitter van de Raad van Toezicht aan het woord...

De Raad van Toezicht van de Nationale Databank Wegverkeersgegevens kijkt met trots terug op de afgelopen tien jaar. In een relatief korte tijd is in een uitstekende samenwerking tussen Gemeenten, Stadsregio's, Provincies en Rijkswaterstaat deze databank tot ontwikkeling gebracht. Internationaal wordt daar met enige jaloersheid naar gekeken. Het is ook bijzonder wat wij met elkaar aan het presteren zijn.
Door alle bestuurslagen heen wordt op hoog niveau een product geleverd dat tot diep in de samenleving zijn effect sorteert. Zijn rol bij verkeersinformatie en verkeersmanagement en de belangrijke input voor de beleidsontwikkeling van mobiliteit maken dat NDW niet meer weg te denken is in overheidsland. NDW is ook een actieve partner in de innovatie en modernisering van de data-inwinning, de ontwikkeling van nieuwe software en - in samenwerking met het bedrijfsleven - de ontwikkeling van nieuwe producten die de kwaliteit van de mobiliteit in Nederland doen toenemen.
Het perspectief van de intelligente auto zal het spectrum van de mobiliteit fors beïnvloeden. Deze digitalisering kost weliswaar nog de nodige tijd, maar diezelfde tijd kunnen we goed gebruiken om de databank nog preciezer, nog effectiever en - misschien kan ik schrijven - nog intelligenter te krijgen, waarmee nieuwe mogelijkheden aan de horizon verschijnen die we nu nog niet kunnen bedenken.
Ik feliciteer daarom alle bij NDW betrokkenen met dit tweede lustrum!
 
Leen Verbeek
Voorzitter Raad van Toezicht NDW

Persbericht

Voor de vakpers heeft NDW een persbericht uitgebracht over het tienjarig jubileum. Lees op www.ndw.nu het hele persbericht.

Jubileumprogramma 10 jaar NDW

Het komende halfjaar wordt op verschillende momenten en manieren aandacht besteed aan het tweede lustrum van NDW. De belangrijkste elementen zijn:

Stakeholdersbijeenkomst op 7 december
De direct bij NDW betrokkenen, zowel van publieke zijde (zoals leden van het Opdrachtgeversberaad en het Partneroverleg) als van de kant van het bedrijfsleven (bijv. deelnemers Serviceprovidersoverleg en Leveranciersoverleg) zijn uitgenodigd voor een speciale Stakeholdersbijeenkomst. Deze vindt plaats op 7 december en staat volledig in het teken van het NDW-jubileum. We hebben een aantal vooraanstaande collega’s uit verwante werkvelden (zoals RAI Vereniging, Havenbedrijf Rotterdam en KNMI) bereid gevonden om een lezing te geven. Zo geven we inhoudelijke invulling aan deze feestelijke bijeenkomst. Afsluitend heffen we gezamenlijk het glas.

Gezamenlijk congres van NDOV en NDW
Op 29 maart 2018 organiseren NDOV (Nationale Data Openbaar Vervoer) en NDW een congres over mobiliteitsdata in het tijdperk van Smart Mobility en MaaS. In Amersfoort komen op deze bewuste donderdag zo’n 250 vakspecialisten samen om te luisteren, te delen en te doen. Niet alleen worden de bezoekers geprikkeld en op nieuwe ideeën gebracht, u verlaat het congres geïnspireerd en met een nieuw netwerk!
Aanmelding vindt plaats op uitnodiging. Houd onze website en LinkedIn-account in de gaten.

Buitenlandse studiereis
In het voorjaar van 2018 wordt er een buitenlandse studiereis georganiseerd voor vertegenwoordigers van de publieke partners van NDW. Denk daarbij aan de leden van de Raad van Toezicht, van het Opdrachtgeversberaad en van het Partneroverleg. De locatie wordt nog bepaald, maar de doelstellingen van de reis zijn al in kaart gebracht. We willen allereerst geïnspireerd raken op het gebied van data en ITS. De Europese steden London, München en Kopenhagen staan inmiddels op de shortlist. Gedurende de reis hopen we elkaar ook nog beter te leren kennen om zo onze toekomstige samenwerking naar een nog hoger niveau te tillen.

Uitschrijven prijsvraag
In het voorjaar van 2018 schrijft NDW ook een prijsvraag uit voor start-up’s en ambitieuze zzp’ers. De prijsvraag is gericht op een maatschappelijk relevante digitale ontwikkeling met – uiteraard - het gebruik van NDW-data. De exacte invulling en oproep worden in het voorjaar bekend gemaakt. Houd onze kanalen in de gaten om niets te missen!

Mijlpalen 10 jaar Nationale Databank Wegverkeersgegevens

Er zal bij gelegenheid van het congres in maart 2018 nog een publicatie verschijnen waarin ook aandacht aan de geschiedenis van NDW wordt besteed. Maar hier alvast de meest gedenkwaardige mijlpalen uit het bestaan van NDW…

september 2004: de kiem van NDW
De Nota Mobiliteit “Naar een betrouwbare en voorspelbare bereikbaarheid” verschijnt, met aandacht voor de netwerkbenadering, met daarbij de constatering dat reis- en verkeersinformatie een positieve bijdrage leveren aan de betrouwbaarheid van de reistijd en wel langs 2 lijnen: meer en betere reis- en verkeersinformatie en samenwerking met de markt. Wegbeheerders moeten de actuele basisinformatie inwinnen (of inkopen). Deze gebruiken ze voor verkeersmanagement, maar stellen ze bovendien beschikbaar aan marktpartijen, die op hun beurt de reis- en verkeersgegevens goed kunnen distribueren.

november 2004: Commissie Laan III start
Instelling van de Adviescommissie Verkeersinformatie (ACVI, ook wel: Commissie Laan III) om de minister V&W te adviseren over de uitvoering van beleid op het gebied van actuele verkeersinformatie. De ACVI heeft o.a. gedurende de ontwikkelingsfase van NDW gefungeerd als forum en (on)gevraagd adviezen uitgebracht over de vraagstukken betreffende de visievorming en de opzet van NDW. Als geestelijk vader van NDW mag daarbij Luc Kohsiek worden beschouwd, de toenmalige plaatsvervangend Directeur-Generaal van Rijkswaterstaat.

najaar 2005: projectmanager Nationaal Data Warehouse aangesteld
Menno Olman wordt aangesteld als projectmanager voor het haalbaarheidsonderzoek en de oprichting van NDW, dat trouwens toen nog de afkorting was van: Nationaal Data Warehouse. Hij werd later ook interim-directeur van NDW in afwachting van het aantreden van een permanente directeur.

3 december 2007: ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst NDW

Ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst NDW door minister van Verkeer en Waterstaat en de bestuurders van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Brabant, van de (toenmalige) stadsregio’s Rotterdam, Haaglanden, Amsterdam, Utrecht, Arnhem-Nijmegen en Eindhoven en van de vier grote steden. Met deze 15 overheden startte dus per 1 januari 2008 het werk om als wegbeherende overheden en een aantal gezichtsbepalende private partijen een geordende informatiehuishouding op te zetten voor het inwinnen, bewerken en distribueren van wegverkeersgegevens.

voorjaar 2008: voorzitter RvT en directeur NDW benoemd
Als onafhankelijk voorzitter van de Raad van Toezicht werd Bruno Bruins benoemd. Marja van Strien volgde Menno Olman medio 2008 op als directeur NDW. De eerste twee jaar na de oprichting is vooral besteed aan het ontwikkelen van de benodigde software voor de verwerking en opslag van de verkeersgegevens en aan het ontwikkelen van een inkoopstrategie voor de data.

februari 2009: NDW-UO start bij VCNL
NDW start als echte Uitvoeringsorganisatie en wordt  voor de eerste periode gehuisvest bij VCNL. In 2009 komen de eerste medewerkers in dienst en vindt daarmee afbouw plaats van de ‘project-inhuur’.

6 juli 2009: de databank van start!
Minister Eurlings start de operationele fase van NDW en de eerste gegevens stromen in de NDW-databank.

14 oktober 2009: NDW wint de Computable Award

NDW wordt verkozen tot het beste ICT-project in de publieke sector; dit geeft aan dat er breed veel waardering bestaat voor wat NDW beoogt.

november 2010: eerste licentieovereenkomsten met SP’s getekend

De datastroom is al zo omvangrijk dat de eerste 5 bedrijven (ARS, Tenuki, VID, LocatieNet en FileIndex.nl) een licentieovereenkomst tekenden om commerciële diensten te kunnen verlenen met gebruikmaking van NDW-gegevens.

december 2010: alle provincies nemen deel aan NDW-wegwerkzaamheden
De IPO-Adviescommissie Mobiliteit heeft ingestemd met het voorstel dat alle provincies gaan deelnemen aan NDW-wegwerkzaamheden. Dit betekende dat NDW acht nieuwe deelnemers kreeg.

oktober 2011: opvragen historische gegevens goed mogelijk
NDW levert een tool op waarmee de wegbeheerders gemakkelijk historische NDW-data kunnen opvragen voor hun verkeerskundige analyses.

voorjaar 2012: NDW-UO wordt gehuisvest in Westraven
Vlak voordat dit Rijkswaterstaatsgebouw moest worden ontruimd vanwege hevige trillingen, nam de Uitvoeringsorganisatie van NDW zijn intrek in Westraven.
juni 2012: aandacht voor actuele informatie wegwerkzaamheden

Start van de eerste pilot rond de zgn. Wegwerkzaamheden Actueel.

april 2013: Partners gaan “Verder met NDW”

Na een evaluatie hebben alle Partners te kennen gegeven dat ze NDW willen voortzetten. Tijdens het NDW-Congres wordt dit bekend gemaakt en er wordt tevens besloten dat NDW per 2014 een permanente organisatie wordt i.p.v. de bestaande projectorganisatie.

medio 2013: nieuwe voorzitter RvT
Leen Verbeek is benoemd tot de nieuwe onafhankelijk voorzitter van de Raad van Toezicht.

september 2013: start Open Data verstrekking i.p.v. licenties
De hoeveelheid verspreide actuele verkeersgegevens en situatieberichten nam steeds verder toe en de teller van het aantal wegkilometers staat nu al op ruim 6000. Ook werden de eerste data volledig Open verstrekt, d.w.z. dat ze zonder licentie te verkrijgen zijn voor iedereen.

najaar 2013: nieuwe Samenwerkingsovereenkomst getekend
Met ingang van 1 januari 2014 is er een nieuwe NDW-Samenwerkingsovereenkomst getekend door de Partners, waarbij nu ook alle provincies onderdeel worden van het Samenwerkingsverband.

februari 2014: nieuwe directeur benoemd

Frits Brouwer begint als directeur NDW, als opvolger van Marja van Strien, die tijdens de NDW-eindejaarsbijeenkomst afscheid neemt.

maart 2014: raamovereenkomst inwinning gesloten
NDW heeft een nieuwe raamovereenkomst gesloten met een flink aantal leveranciers, wat de mogelijkheid biedt om opdrachten van de NDW-partners geheel op maat en naar behoefte van de betreffende wegbeheerder, aan te besteden. Door de samenwerking binnen NDW kunnen de overheden ook scherper inkopen.

april 2014: de Data+Diensten overeenkomst van start

NDW heeft nieuwe afspraken gemaakt met een aantal grote afnemers van haar data. Er wordt niet langer gewerkt met (betaalde) licentie-overeenkomsten, maar met een Data+Diensten overeenkomst. Nieuw is dat het hierbij om een uitruil met gesloten beurzen gaat: NDW levert data inclusief een aantal services, terwijl de betreffende marktpartij een wederdienst aanbiedt die de wegbeheerders helpt bij het realiseren van hun beleidsdoelen op het gebied van verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid.

medio 2015: nieuwe NDW-inwinstrategie geformuleerd
Deze strategie mikte op een combinatie van ‘traditionele’ metingen met bijv. detectielussen, plus de inkoop van Floating Car Data, FCD. Deze FCD-levering betreft reistijden, geaggregeerd op minuutniveau, waarbij op zo klein mogelijke wegsegmenten inzicht wordt geboden in de verkeerssituatie op rijkswegen, provinciale wegen en grotere gemeentelijke ontsluitingswegen.

november 2015: de historische databank is 20.000 keer geraadpleegd
NDW bewaart vanaf 2010 verkeersgegevens over de belangrijkste Nederlandse wegen. Wegbeheerders, beleidsmakers en onderzoekers maken steeds meer gebruik van deze historische databank; inmiddels 20.000 keer!

november 2016: NCIS maakt ook datastromen MSI/MRM mogelijk
Het jaar 2016 was het eerste volle jaar dat NDW kon profiteren van het nieuwe centrale verwerkingssysteem NCIS. Dit maakte ook nieuwe datastromen mogelijk, zoals MSI en MRM. MSI betreft de zogenaamde snelle beeldstanden van de matrixborden boven de snelweg. MRM levert de (ongevalideerde) intensiteiten en snelheden van het hoofdwegennet binnen luttele seconden na de meetminuut. Met het oog op innovatieve connected en coöperatieve diensten is bovendien de optie gerealiseerd van een nog snellere datalevering, waarbij data beschikbaar komt met een doorlooptijd van slechts 0,2 seconde.

februari 2017: NDW levert reistijden o.b.v. Floating Car Data
Vanaf nu koopt NDW - na diverse proeven en pilots - ook landelijk reistijden uit Floating Car Data in. Tot dit moment beschikte de databank van NDW over gegevens over bijna 9.000 km weg. Met FCD komen daar zo’n 40.000 km provinciale en gemeentelijk weg bij.

3 december 2017: tweede lustrum!
Het samenwerkingsverband NDW bestaat 10 jaar en viert z’n tweede lustrum!

Smart Mobility Hackathon groot succes

Tijdens de Smart Mobility week organiseerden NDW en CGI met succes een Smart Mobility hackathon op 9 en 10 november. Twaalf deelnemers van NDW, SAS, CGI en HAN hebben in een tijdsbestek van 36 uur zogenaamde Probe Vehicle Data gecombineerd met onder meer lusdata en weerdata van het KNMI en zijn zo tot verrassende nieuwe inzichten gekomen.

Lees tot welke nieuwe inzichten en verrassende toepassingen de deelnemers zijn gekomen.

Beurs Verkeer Mobiliteit en Parkeren 2017

Ook dit jaar kon u NDW bezoeken tijdens de tweedaagse beurs Verkeer Mobiliteit en Parkeren in Houten. Onze aanwezigheid op de beurs stond in het teken van Big Data. Over onze Big Data-aanpak hebben we ook een animatie vervaardigd. In 1 minuut leggen we alles hierover uit.

Bekijk de animatie en lees de uitgebreide terugblik op deze enerverende dagen.  

Nieuw documentatieportaal van NDW

Complexe data begrijpelijk uitleggen: dat is het doel van het nieuwe documentatieportaal van NDW. Verkeersdata is bij NDW in vele vormen en formaten beschikbaar, waarbij de drempel om de data daadwerkelijk te gaan gebruiken best hoog kan zijn. Het doorploegen van de vele beschikbare documentatie is daarbij niet aan iedereen besteed. Ook hebben we de afgelopen tijd gemerkt dat er verwarring kan ontstaan over de interpretatie van berichten en velden in de datastromen. Daarom heeft NDW een nieuw documentatieportaal gemaakt, waarin op een overzichtelijke wijze het gebruik van data wordt uitgelegd.

Lees verder en bezoek het documentatieportaal 

Home Nieuws Nieuwsbrief archief Nieuwsbrief bekijken
line

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over NDW.