click here for the english version of this website u bekijkt nu de nederlandse versie van deze website klik hier om het originele lettertype te kiezen klik hier om een groter lettertype te kiezen klik hier om het grootste lettertype te kiezen

Nieuwsbericht


0

Geplaatst op: 28-11-2018

Veel beleidsaandacht voor data rond Smart Mobility

Smart Mobility is momenteel het toverwoord om de doorstroming en de verkeersveiligheid in ons land te bevorderen. De afgelopen weken zijn er diverse beleidsdocumenten verschenen rond Smart Mobility. Dit is op de eerste plaats de IenW-Kamerbrief “Smart Mobility – Dutch Reality”  waarin de minister haar Smart Mobility aanpak schetst, die gaat bijdragen aan een veilig, vlot en duurzaam verkeers- en vervoersysteem en aansluit bij de ambities in het Regeerakkoord. Ten tweede is er een zgn. “Bestuurlijke Krachtenbundeling” getekend, waarin Rijk, provincies, G5 en metropool- en vervoerregio’s op politiek niveau hebben afgesproken om de krachten te bundelen om met Smart Mobility maximale impact te hebben. Ten derde heeft het Landelijk VerkeersManagementBeraad (LVMB, bestaande uit een 10-tal grote wegbeheerders), als een stuk invulling van de “Bestuurlijke Krachtenbundeling”, een “Samenwerkingsagenda Smart Mobility

vastgesteld, met diverse inhoudelijke acties op dit gebied, met een omvang van bijna 1,5 Meuro/jaar.

Het is niet verwonderlijk dat in alle drie de beleidsdocumenten veel aandacht bestaat voor het onderwerp “data”, en dit alles dus de kern raakt van waar het samenwerkingsverband NDW voor staat.

 

Enkele voor het werkveld van NDW belangrijke citaten uit de Kamerbrief - waarbij de minister ook een nieuwe Kamerbrief aankondigt voor komend voorjaar specifiek over het onderwerp “data” binnen de mobiliteitssector - staan hieronder:

… Voor voertuigen en rijtaakondersteunende diensten is het van groot belang dat informatie beschikbaar is over de ter plekke geldende verkeersregels, op een wijze dat deze informatie digitaal en automatisch verwerkt kan worden. Met medeoverheden ga ik afspraken maken over de beschikbaarstelling en kwaliteit van data over de weg en het verkeer (zowel statisch, dynamisch als actueel), waar zij een beslissende rol hebben zoals snelheidslimieten, wegwerkzaamheden, incidenten en afsluitingen, al dan niet voor specifieke verkeersdeelnemers zoals vrachtwagenchauffeurs en verladers. ... Deze opgave betreft zowel werkprocessen bij individuele overheden en samenwerking tussen overheden, als de organisaties die betrokken zijn bij data-ontsluiting en data-architectuur…

… De mobiliteitssector wordt steeds data-intensiever. In alle modaliteiten komen vraagstukken op het gebied van data naar voren. Eerste helft 2019 informeer ik u nader over de diversiteit aan data-onderwerpen binnen de mobiliteitssector waar ik momenteel aan werk…

 

Evenzo enkele citaten uit de “Bestuurlijke Krachtenbundeling”, waarbij vooral het thema “Digitaal de weg op orde” opvalt, waar de partijen zich aanspreekbaar maken voor de beschikbaarstelling van de noodzakelijke publieke data, en dat volgens geldende standaarden, een duidelijk kernpunt van NDW:

… Dit vraagt een verschuiving van losstaande testen en experimenten, naar daadwerkelijke toepassing en gebruik in onze bestaande praktijk en werkprocessen. Dit luidt een nieuwe fase in. Hiermee gaat de vrijblijvendheid eraf en is een omslag nodig in onze werkwijze, organisatie(s) en samenwerking om Smart Mobility een volwaardige plek te geven naast traditionele middelen. Hierbij geldt: 01 We werken als één overheid richting de markt en reiziger; 02 We pakken het slim aan; 03 We leren samen;…

… We richten ons in eerste instantie op een vijftal prioriteiten waarbinnen we de krachten bundelen om - in samenwerking met andere stakeholders - in de

komende 4 jaar impact te realiseren, waaronder: “Digitaal de weg op orde”, dus nooit meer verrassingen onderweg door persoonlijk advies. We zorgen dat de noodzakelijke publieke data beschikbaar en betrouwbaar zijn en daarmee mobiliteit óók digitaal op orde is. Op deze manier is digitale ondersteuning van deur tot deur mogelijk. Je kunt ons daarop aanspreken. We bieden deze data als één overheid op uniforme wijze aan de markt aan, en gebruiken daarbij landelijke en - indien beschikbaar - internationale standaarden. Op deze wijze zijn data eenvoudig te gebruiken…

 

Tenslotte de “Samenwerkingsagenda Smart Mobility” van het LVMB. Ook hier komt weer een grote wens tot samenwerking naar voren. Bij de 2 afgesproken acties op het gebied van “data” (het opstellen van een data-visie voor LVMB, en het uitvoeren van een grootschalige proef met data uit voertuigen) is NDW uitdrukkelijk betrokken.

 

… Hoe maken we als wegbeheerders gebruik van data uit voertuigen, wat betekent de zelfrijdende auto voor onze infrastructuur en hebben wegbeheerders met de iVRI goud in handen voor de doorstroming? …Denk ook aan het veilig gebruik van Smart Mobility in de auto, zoals navigatiesystemen en apps op smartphones. Dit zijn vragen en zorgen die we met elkaar willen beantwoorden en oppakken.

… De inhoudelijke thema’s van de samenwerkingsagenda zijn: infrastructuur, voertuigen, gebruikers, data, organisatie en gezamenlijke testaanpak, met in totaal 7 afgesproken acties… T.a.v. het onderwerp ‘data’ zijn de volgende twee acties belegd: “LVMB-visie op data” en “proeven met data uit voertuigen”…

 

Nogmaals, het moge duidelijk zijn dat het bovenstaande de kern raakt van waar het samenwerkingsverband NDW voor staat. Een en ander stimuleert dus de inspanningen van NDW om steeds meer mobiliteitsdata over het autoverkeer - en inmiddels ook het fietsverkeer - te verzamelen en beschikbaar te stellen met steeds betere kwaliteit. Het stimuleert ook de netwerk-functie van NDW en zijn samenwerkende vermogen om dit met oog voor de rol van marktpartijen te doen, maar ook – denk aan MaaS – in samenwerking met andere publieke mobiliteitsdataknooppunten, zoals NDOV en NWB.

Home Nieuws Veel beleidsaandacht voor data rond Smart Mobility
line

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over NDW.