click here for the english version of this website u bekijkt nu de nederlandse versie van deze website klik hier om het originele lettertype te kiezen klik hier om een groter lettertype te kiezen klik hier om het grootste lettertype te kiezen

Nieuwsbericht


2

Geplaatst op: 12-11-2018

Resultaten pilot Herkomst-Bestemmings analyse op basis van FCD en GSM data

NDW heeft samen met een aantal partners pi­lots uitgevoerd om verkeerskundige gegevens te verzamelen gebaseerd op data van mobiele systemen zoals Floating Car (FCD) en GSM Data. Hierbij lag de nadruk op Herkomst- en Bestemmingsonderzoek (HB). De pilots tonen aan dat deze de informatie uit deze HB-onderzoeken in veel situaties bruik­baar is voor het uitvoeren van verkeersanaly­ses en bij beleidsprocessen.

 

Efficiënter en uitgebreider

Traditioneel worden deze gegevens gebaseerd op een combinatie van informatie afkomstig van analyses van woon- en werkwijken, enquêtes met inter­views, kentekenregistraties met camera’s en verkeersintensiteiten uit detectielussen. Nieuwe technieken die gebruik maken van mo­biele gegevens maken het mogelijk dit efficiënter en uitgebreider te doen.

 

  • Efficiënter: met FCD of GSM-data kan tegen relatief lage kosten al een HB-analyse kan worden verkregen waar dat in het verleden moeizaam mogelijk was. Traditionele onderzoeken gaan doorgaans gepaard met hoge kosten. Een kleinschalig onderzoek op basis van mobiele data kan snel en tegen rela­tief lage kosten worden uitgevoerd. Wel dient er nader onderzoek te worden gedaan naar kosten van grootschalig of langdurig onderzoek op basis van deze technieken. De kosten kunnen dan flink oplopen waardoor nieuwe technie­ken niet direct goedkoper zijn dan bij bestaan­de onderzoeken. Een ander aandachtspunt: het leveren van resultaten vereist in bepaalde gevallen vaak nog een behoorlijke dosis handwerk zoals het filteren van ingewonnen data of het bepalen van de juiste ophoogfactoren. Ook is de vraagstelling niet uniform waardoor ‘maatwerk’ vaak vereist is.
  • Uitgebreider: op dit moment leveren deze nieuwe inwin-technieken informatie waar dit voorheen niet of beperkt beschikbaar was. De FCD en GSM techniek zal naar verwachting de komende jaren verder verfijnen.

 

Beperkingen

Tegelijk zijn er beperkingen bij deze FCD en GSM technieken. Het doel van de verkeerskundige analyse zal het gewicht van een dergelij­ke beperking bepalen. Denk hierbij aan:

 

- Verschil in dekking tussen snelwegen en onderliggend wegennet.

- Onderzoek waarbij onderscheid tussen verschillende categorieën verkeer zoals personenauto’s en vrachtverkeer nood­zakelijk is.

- Actualiteit: het leveren van real-time (HB-)gegevens behoort (nog) niet tot de mogelijkheden

 

Een aantal tekortkomingen zijn struc­tureel. Denk hierbij aan dekkingsgraden of het onderscheid in voertuigcategorieën. Hierdoor blijft het noodzakelijk om te kijken naar andere technieken die deze tekortkomingen onder­vangen of een combinatie van technieken die elkaar aanvullen.

 

Verkeerskundige bruikbaarheid vs. betrouwbaarheid

In deze pilots is vooral gekeken naar verkeers­kundige bruikbaarheid van de informatie. De kwaliteit van verkeerskundig onderzoek op basis FCD en GSM data verdient nader on­derzoek. In deze pilots is dat niet uitgebreid onderzocht. Op dit moment leveren deze technieken informatie waar dit voorheen niet of beperkt beschikbaar was en zijn vanuit dat oogpunt zeker al waardevol. Naarmate de beschikbaarheid en de detaillering van onder­zoeken groeit, zal ook de wens groter worden om beter inzicht te hebben in de betrouwbaar­heid. Daarbij dient te worden opgemerkt dat er geen methoden zijn die de ‘ground truth’ lan­delijk 100% betrouwbaar kunnen weergeven. Hierdoor is een ‘onafhankelijke’ beoordeling van de kwaliteit van onderzoek op basis van FCD en GSM niet eenvoudig.

 

Download hier het rapport

Home Nieuws Resultaten pilot Herkomst-Bestemmings analyse op basis van FCD en...
line

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over NDW.