click here for the english version of this website u bekijkt nu de nederlandse versie van deze website klik hier om het originele lettertype te kiezen klik hier om een groter lettertype te kiezen klik hier om het grootste lettertype te kiezen

Nieuwsbericht


2

Geplaatst op: 05-02-2018

Resultaten stakeholdersenquête 2017

Een licht hogere waardering dan 2 jaar geleden voor het samenwerkingsverband NDW en voor de dienstverlening door de NDW-Uitvoeringsorganisatie, maar een gelijkblijvend oordeel over de datakwaliteit, dit tezamen leidend tot een rapportcijfer 7,2, zijn de belangrijkste uitkomsten van de recente NDW-stakeholdersenquête.
In dit bericht staan de meest aansprekende resultaten uit deze enquête die in het najaar van 2017 door een onafhankelijk bureau is uitgevoerd. Ook zijn deze resultaten opgenomen in een overzichtelijke infographic  die in één oogopslag gelezen kan worden.

 

Infographic

 

Verantwoording en eindoordeel
Iedere twee jaar wordt er een enquête gehouden onder de stakeholders (wegbeheerders en serviceproviders) van NDW. Door middel van de enquête wil NDW meer inzicht krijgen in haar eigen functioneren en aanknopingspunten hebben om eventueel haar doelstellingen bij te stellen en om de samenwerking en de dienstverlening te verbeteren. Op basis van de enquête zijn de resultaten die het meest in het oog sprongen door het bureau ook nader met een handvol stakeholders in een persoonlijk interview besproken, om meer inzicht te krijgen.
Dit is de 3e stakeholdersenquête in een reeks; de eerste dateert van eind 2013. De vorige vond plaats in het najaar van 2015; de bevindingen hiervan staan in het bericht.
Voor het huidige onderzoek zijn ruim 200 medewerkers van een wegbeheerder en zo’n 60 van een serviceprovider aangeschreven. Uiteindelijk leidde dit tot een respons van 34%, wat voldoende is om hier geldige conclusies aan te verbinden.
Zoals hiervoor al aangegeven, zijn - alles overziend - de respondenten gemiddeld ronduit tevreden over het functioneren van NDW, wat tot uiting komt in een gemiddeld rapportcijfer van 7,2 (op een 10-puntsschaal). Er zijn ook geen opvallende verschillen in het oordeel van de wegbeheerders in vergelijking met de serviceproviders.

 

Voordelen van het NDW-samenwerkingsverband
Dat NDW een kwaliteitsimpuls levert aan data-inwinning is het voordeel dat het meest gekozen wordt door zowel serviceproviders als wegbeheerders (beide 48%). Wegbeheerders benoemen het vaakst dat deelname zorgt voor een efficiëntere verwerking en opslag van verkeersgegevens (55%). Voor serviceproviders wordt, naast de kwaliteitsimpuls aan data-inwinning, het meest gekozen voor de stelling dat NDW leidt tot een betere inrichting en uitvoering voor het verstrekken van verkeersgegevens aan weggebruikers (48%).
Volgens alle geënquêteerden tezamen zijn de volgende vijf effecten van NDW het meest van toegevoegde waarde:
1. Efficiëntere verwerking en opslag van verkeersgegevens
2. Kwaliteitsimpuls aan de data-inwinning
3. Efficiëntere inwinning van regionale verkeersgegevens
4. Betere kennisdeling
5. Kostenbesparingen voor de deelnemers

 

Dienstverlening
De waardering over zowel de communicatie van NDW als de kwaliteit van de dienstverlening door de NDW-Uitvoeringsorganisatie is gestegen ten opzichte van 2015, al zijn de stijgingen niet heel groot. Alle aspecten met betrekking tot de dienstverlening scoren een voldoende. Denk daarbij aan de ondersteuning van de data-inkoop van de wegbeheerders, de functie van de historische database, de experimenten met en de uiteindelijke introductie van Floating Car Data en de introductie van de zgn. Data-en-Diensten-Overeenkomst.

 

Datakwaliteit in het algemeen
Uit de analyse komt naar voren dat er op diverse aspecten van datakwaliteit nog verbetering mogelijk is, vooral als het gaat om de kwaliteit van de data zelf. Deze wordt tezamen met de inzichtelijkheid van het kwaliteitsniveau, het laagst beoordeeld binnen dit onderwerp, gevolgd door de betrouwbaarheid van de data. Dit komt ook tot uiting in de relatief lage waardering op de stelling dat “NDW voldoende doet om de kwaliteit van data te waarborgen”, al is de gemiddelde score op deze stelling met 17% gestegen ten opzichte van 2015. Tijdens de verdiepingsinterviews kwam dit ook ter sprake; respondenten gaven aan behoefte te hebben aan duidelijkere kwaliteitslabels.

 

Kwaliteit van specifieke NDW-data
De kwaliteit van intensiteiten, puntsnelheden en file-informatie wordt het hoogst beoordeeld en deze scoren allemaal een dikke voldoende. De kwaliteit van de actuele en geplande wegwerkzaamheden wordt het laagst beoordeeld binnen dit onderwerp. Bijna 40% van de respondenten is ontevreden over de kwaliteit van de actuele wegwerkzaamheden. Wel is het opvallend dat t.a.v. de voorgaande onderwerpen er een trend waarneembaar is dat serviceproviders enigszins positiever zijn dan wegbeheerders.
Ten aanzien van de dichtheid van het meetnet komt uit de resultaten naar voren dat deze beter wordt gewaardeerd met FCD dan zonder FCD. Wegbeheerders zijn wel positiever dan serviceproviders over de dichtheid, al zijn deze verschillen klein. In de interviews kwam naar voren dat dit ook te maken kan hebben met het feit dat sommige wegbeheerders enkel gebruik maken van FCD; in dat geval hebben zij zonder FCD niet genoeg gegevens. Daarnaast geven de geïnterviewden aan dat het vaak een kwestie is van: hoe meer data, hoe beter!

 

Gewenste uitbreidingen en opvolging van de resultaten
Dynamische maximumsnelheden zijn door zowel serviceproviders als wegbeheerders het meest gewenst als data waarmee NDW zou moeten uitbreiden (52% van respondenten). Wegbeheerders hebben daarnaast vooral behoefte aan fietsdata (51%); serviceproviders hebben dit minder (22%). Serviceproviders hebben juist behoefte aan parkeerinformatie (52%), de status van spitsstroken (48%), weerdata (44%) en evenementendata (41%).
Deze wensen en alle overige conclusies die aan de uitkomsten van de stakeholdersenquête 2017 te verbinden zijn, worden nu besproken in een werkgroep van het zogeheten NDW-Partneroverleg, die aanbevelingen zal formuleren voor het Opdrachtgeversberaad van NDW, in de verwachting dat alle betrokkenen in de komende tijd het effect van diverse verbeteringen gaan merken.

Home Nieuws Resultaten stakeholdersenquête 2017
line

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over NDW.