click here for the english version of this website u bekijkt nu de nederlandse versie van deze website klik hier om het originele lettertype te kiezen klik hier om een groter lettertype te kiezen klik hier om het grootste lettertype te kiezen

Documenten


Datex II Docs portal

De technische documentatie met betrekking tot DATEX II kan tegenwoordig ook online bekeken worden via NDW-Docs (http://docs.ndwcloud.nu).


Technische documentatie

download Nederlands profiel DATEX II 2015-2

NDW werkt met DATEX II. Dit is de Europese standaard voor het vastleggen en uitwisselen van verkeersgegevens. Deze Europese standaard wordt vastgesteld in EU-verband. Met de Europese standaard als basis wordt er vervolgens een Nederlands profiel opgesteld. Op 3 juni 2015 heeft de Regiegroep Smart Mobility en ITS het nieuwe Nederlandse profiel vastgesteld onder de naam Nederlands profiel DATEX II 2015-1. Eind november 2015 is een aantal minor changes goedgekeurd en zowel in november als in januari 2016 is een aantal kleinere fouten hersteld. Deze set samen vormt het Nederlands profiel DATEXII 2015-2. Het is deze versie (2a) die sinds 30 maart 2016 in gebruik is. An English translation of the Dutch profile DATEXII (incl Appendix A) is also added.
Nederlands Profiel DATEX-II 2015-2a (14-01-2016).pdf
Bijlage A - IRS NDW wegwerkzaamheden F10 Vastgesteld 030615.pdf
wijzigingshistorie IB2.2 naar NP2015-2a.zip
NDW-Datex-II-WSDLs.zip
Ned Profiel DATEX II 2015-2 xsd (04-01-2016).zip
DATEX-II Dutch Profile 2015-2a (NP2015-2a).pdf
Appendix A - IRS for Road Works and Events.pdf

download DATEX II gegevensmodellen

NDW werkt met DATEX II. Dit is de Europese standaard voor het vastleggen en uitwisselen van verkeersgegevens. De DATEX II gegevensmodellen zijn te downloaden als zipbestand en bevatten na uitpakken een webpagina met de relevante gegevens. Deze site opent u door na uitpakken het bestand met de naam index.htm te dubbelklikken.
DATEX II gegevensmodel in EAP.zip
DATEX II gegevensmodel in HTML.zip

download VILD-locatiereferentie

VILD staat voor VerkeersInformatieLocatieDatabase. De VILD wordt regelmatig geactualiseerd. Op woensdag 23 januari 2019 wordt de VILD5.17.A in alle NDW-systemen in productie genomen. Op 4 september aanstaande wordt de VILD5.18.A in gebruik genomen.
VILD5.2ATechnischHandboek2008.pdf
VILD5.17.A.zip
VILD5.18.A.zip

download Veiligheidsgerelateerde berichten RWS

Rijkswaterstaat stelt veiligheidsgerelateerde verkeersinformatie (SRTI) beschikbaar aan NDW. NDW zorgt voor de verdere distributie van deze gegevens. De SRTI-informatie over ongevallen en pechgevallen is in een aparte feed beschikbaar onder de naam gi_ongevallen in de Open Data Service. Dit betreft circa 90% van alle meldingen. De overige SRTI-meldingen zijn onderdeel van de feed verkeersberichten. De veiligheid gerelateerde verkeersinformatie heeft betrekking op het hoofdwegennet. Dit zijn alle autosnelwegen in Nederland + de volgende N-wegen: N2, N3, N7, N9, N11, N14, N15, N18, N31, N32, N33, N35, N36, N37, N44, N48, N50, N57, N59, N61, N65, N81, N99, N200. Omschrijving kwaliteit: De SRTI-berichten zijn tot stand gekomen volgens een vast protocol en zijn indien mogelijk geverifieerd. Voor wat betreft de ongevals- en pechmeldingen betreft het hier situaties die als gevaarlijk zijn bestempeld en waar het Incident management proces voor is opgestart. Naar die situatie wordt een berger gestuurd. De weer gerelateerde berichten komen tot stand op basis van melding KNMI. De overige SRTI-berichten worden ook middels een vast protocol ingewonnen en doorgegeven.
Veiligheid gerelateerde verkeersinformatie RWS (2015-06).pdf

download Overzicht van bruggen in NDW

De statusgegevens (open/dicht) van 47 bruggen zijn in de NDW-databank opgenomen (april 2016). Op dit kaartje ziet u welke bruggen dit betreft.
Overzicht van bruggen in NDW (april 2016).pdf

download Uniforme naamgeving NDW-producten

Voorbeeldbestanden NDW-datafeed

download Meetlocaties (MST)

Dit bestand geeft aan waar de NDW meetlocaties zich bevinden. Op de Open Data Service heet dit bestand measurement_current.
MST.zip

download Reistijden

Om meer inzicht te krijgen in onze dataset reistijden kunt u dit voorbeeldbestand bekijken. Het is een weergave van de actuele reistijden van 1 minuut op 4 december 2014 om 7.59 uur. Op de Open Data Service heet dit bestand traveltime.
Reistijden.zip

download Snelheden en intensiteiten

Om meer inzicht te krijgen in onze dataset snelheden en intensiteiten kunt u dit voorbeeldbestand bekijken. Het is een weergave van de gegevens van 1 minuut op 4 december 2014 om 7.59 uur. Op de Open Data Service heet dit bestand Trafficspeed.
Snelheden_Intensiteiten.zip

download Verkeersberichten

Om meer inzicht te krijgen in onze dataset verkeersberichten kunt u dit voorbeeldbestand bekijken. Het is een weergave van de gegevens van 1 minuut op 8 juni 2018. Op de Open Data Service heet dit bestand gebeurtenisinfo.
gebeurtenisinfo.xml.gz

download Werkzaamheden en evenementen

Om meer inzicht te krijgen in onze dataset werkzaamheden en evenementen kunt u dit voorbeeldbestand bekijken. Het is een weergave van de gegevens van 1 minuut op 4 december 2014 om 7.59 uur.
Wegwerkzaamheden.zip

download Brugopeningen

Om meer inzicht te krijgen in onze dataset brugopeningen kunt u dit voorbeeldbestand bekijken. Het is een weergave van de gegevens van 1 minuut op 4 december 2014 om 7.59 uur.
Brugopeningen.zip

download Actuele doorstroominformatie

Deze datastroom geeft informatie over actuele werkzaamheden (i.t.t. geplande werkzaamheden zoals in het voorbeeldbestand 'werkzaamheden'), verkeersberichten en brugopeningen. Deze laatste twee kunt u ook bekijken in de voorbeeldbestanden die onder die namen bij de voorbeeldbestanden zijn opgenomen. Het is een weergave van de gegevens van 1 minuut op 4 december 2014 om 7.59 uur. Deze datafeed is nog niet officieel in productie genomen en daarom nog niet in de Open Data Service opgenomen.
Actuele doorstroominformatie.zip

Organisatie

download Producten- en dienstencatalogus

download Brochure NDW- één nationaal loket voor verkeersgegevens

download Nieuwe beleidslijn formaten gegevenslevering NDW

Bij de oprichting van NDW in 2007 is afgesproken dat NDW verkeersgegevens levert volgens de Europees afgestemde DATEX II standaard. In de afgelopen jaren is de hoeveelheid en verscheidenheid aan verkeersgegevens echter sterk toegenomen en deze worden vaak niet in de DATEX II aangeleverd. Wel is er de behoefte dat ook deze gegevens door NDW ontsloten en gedistribueerd worden. In de nieuwe beleidslijn staat hoe NDW met deze nieuwe situatie om wil gaan. Naast datalevering in het DATEX-II formaat ambieert NDW - daar waar mogelijk - de gegevens ook in andere, voor bepaalde afnemers meer toegankelijke dataformaten te leveren, zoals JSON en TPEG. Hiermee zal in 2016 een aanvang gemaakt worden. Eind januari is in de Regiegroep SMITS deze nieuwe NDW-beleidslijn voor formaten gegevenslevering behandeld en vervolgens in de vergadering van 7 april 2016 als commitmentstuk vastgesteld.
Beleidslijn formaten gegevenslevering NDW (20151201).PDF

download NDW Samenwerkingsovereenkomst 2014

De 24 partners hebben eind 2013 een nieuwe samenwerkingsovereenkomst getekend.
NDW Samenwerkingsovereenkomst 2014.pdf

download Geplande activiteiten 2019

Historische databank

download Rekenregels historische gegevens

In dit rapport worden de rekenregels voor de aggregatie van de gegevens beschreven en uitgelegd. Er is ook een samenvatting.
Rapport NDW Rekenregels historische gegevens (TNO,2013).pdf
Rapport NDW Rekenregels 2013 - samenvatting.pdf

download Voorbeeldbestanden opvraagmodule

Twee voorbeeldbestanden na selectie met opvraagmodule: intensiteitsgegevens per minuut voor een periode van twee uur en dagaggregaten voor een periode van 1 week. De opvraagmodule is beschikbaar voor NDW-partners en voor partijen met een Data+Diensten overeenkomst.
Voorbeeldbestand intensiteitsgegevens per minuut (2014-01).xls
Voorbeeldbestand intensiteitsgegevens dagaggregaten (2014-01).xls

download Voorbeeldanalyses met historische gegevens

In deze voorbeeldanalyses doorloopt u stapsgewijs het proces van vraag naar antwoord. Voor de analyses is gebruik gemaakt van de presentatiemodule (beschikbaar voor NDW-partners) en de opvraagmodule (beschikbaar voor NDW-partners en partijen met een Data+Diensten overeenkomst)
Voorbeeldanalyse intensiteitsgegevens.pdf
Voorbeeldanalyse kwartierintensiteiten.pdf
Voorbeeldanalyse reistijdbetrouwbaarheid.pdf
Voorbeeldanalyse reistijden.pdf

Wegwerkzaamheden Actueel

download Instructie verzenden SMS-berichten

De instructie bestaat uit procesbeschrijvingen voor het verzenden van SMS berichten bij de start en het eindigen van werkzaamheden/verkeersmaatregelen. De instructie is in maart 2019 aangepast.
SMS instructiedocument v1.5.pdf

Nationaal Toegangspunt ITS

download Folder databronnen over verkeersveiligheid

Vanaf 1 juli 2015 is er nieuwe regelgeving van kracht die het ontwikkelen van slimme informatiediensten voor de verkeer- en vervoersector weer wat makkelijker maakt. De regeling erop neer dat kerngegevens over vrachtwagenparkeerplaatsen en veiligheid op rijkswegen via één portaal beschikbaar komen; via de website van het Nationaal Toegangspunt ITS (www.nt.ndw.nu)
folder databronnen over verkeersveiligheid.pdf

download Folder gegevensbronnen over parkeerplaatsen voor vrachtwagens

Vanaf 1 juli 2015 is er nieuwe regelgeving van kracht die het ontwikkelen van slimme informatiediensten voor de verkeer- en vervoersector weer wat makkelijker maakt. Kort gezegd komt de regeling erop neer dat kerngegevens over vrachtwagenparkeerplaatsen en veiligheid op rijkswegen via één portaal beschikbaar komen; via de website van het Nationaal Toegangspunt ITS. (www.nt.ndw.nu)
folder gegevens over parkeerplaatsen voor vrachtwagens.pdf

Wegennetwerken

download Kaart en definities RVM-netwerk

Informatie over het Regionaal Verkeersmanagement (RVM) netwerk. De kaart is geactualiseerd in maart 2019.
Definitie RVM netwerk (2013-09).pdf
RVM netwerk 2019 kaart.pdf

ITS World Congress 2018

download Travel time reliability

download Sharing data & collaborating

Big Data NDW en DiTTlab

download ITS European Congress 2016: Relating different types of data in NDW Traffic Observatory

download Presentatie Hans van Lint (TU Delft) op symposium

Presentatie tijdens Big Data symposium van NDW en DiTTLab op 17 november 2015
Presentatie Hans van Lint (20151117).pdf

download Presentatie Guus Tamminga (Grontmij) op symposium

Presentatie tijdens Big Data symposium van NDW en DiTTLab op 17 november 2015
Presentatie Guus Tamminga (20151117).pptx

download Presentatie Alexander Verbraeck (TU Delft) op symposium

Presentatie tijdens Big Data symposium van NDW en DiTTLab op 17 november 2015
Presentatie Alexander Verbraeck (20151117).pdf

FCD en Datafusie

download Presentatie Procurement of FCD op ITS European Congress 2016

Deze presentatie door NDW was onderdeel van een sessie op het ITS Congres in Glasgow over inkoop van FCD voor het meten van reistijden.
Presentatie NDW Procurement of FCD - a national strategy (Glasgow, june 2016).pdf

download Paper Datafusie ITS World Congress 2015

Deze paper over de Pilot Datafusie is tijdens het ITS World Congress 2015 gepresenteerd door Edoardo Felici van NDW.
ITS-2545 NDW Data Fusion Project - Pilot Description and Results.pdf

download Pilot data fusion - English summary

NDW, together with DITCM Innovations, has organised a precompetitive pilot to investigate whether making more extensive use of floating car data (FCD) and data fusion is a good approach to enable a reduction of the number of fixed location sensors (mainly loop detectors), and to assess the added value of FCD and data fusion for NDWs end users. The conclusions and recommendations are brought together in this English summary. October 2014
NDW pilot datafusion - English summary (30Oct2014).pdf

download Eindrapportage Pilot Datafusie

Deze rapportage geeft inzicht in de rol van FCD en datafusie bij de inwinning van verkeersgegevens in de nabije toekomst. Oktober 2014
Rapportage Pilot Datafusie (2014-10).pdf

download Presentaties Symposium (Innoveren met Floating Car Data)

download Vergelijkingsonderzoek Floating Car Data

download Evaluatieverslag Praktijkproef Voertuigdata - Fase 1

download Eindrapport HB obv FCD en GSM Data

Eindrapport pilots Herkomst-Bestemmings analyse obv FCD en GSM Data (nov 2018)
HB_pilots_16_11_2018.pdf

download Onderzoek V85 veiligheidswaarde obv FCD

Beeldmateriaal

download NDW Infographic

Datastromen NDW uitgebeeld. U kunt deze infographic vrij van rechten gebruiken; bronvermelding is wel vereist.
NDW.NL.jpg
NDW.ENG.jpg

Home Documenten
line