click here for the english version of this website u bekijkt nu de nederlandse versie van deze website klik hier om het originele lettertype te kiezen klik hier om een groter lettertype te kiezen klik hier om het grootste lettertype te kiezen

Blog


1

Geplaatst op: 24-06-2020
Geschreven door: Bas Turpijn

UPDATE 24-06 I Effecten van Corona maatregelen op verkeer

Dit is alweer de één na laatste datablog in deze Corona reeks. Maandag 6 juli (ipv woensdag 1 juli) pakken we uit met een wat grotere datablog, waarin we terugkijken op de afgelopen maanden. Deze week beperken we ons tot de meest recente ontwikkelingen met betrekking tot automobiliteit, vrachtverkeer, fietsmobiliteit en doorstroming.

 

Effecten automobiliteit

De tabellen 1 en 2 tonen verkeersindices van de afgelopen weken per provincie en netwerk. Na enkele stabiele weken, is de verkeersvraag deze week weer gestegen naar waarden die op etmaalniveau vergelijkbaar zijn met de periode voordat de Corona maatregelen werden ingesteld. We zien echter wel dat de regionale verschillen nog behoorlijk zijn. Grofweg kunnen we een diagonale lijn door Nederland trekken van noordwest naar zuidoost. Het verkeer op de  belangrijkste noord-zuid as (Noord-Holland, Utrecht, Noord-Brabant, Limburg) blijft nog achter vergeleken met de wegen in de noordoostelijke en de zuidwestelijke landsdelen.

 

 

 

Ook de kaart met absolute verschillen in etmaalintensiteiten tussen heden en referentie toont deze regionale verschillen (zie figuur 1). De grootste verschillen zijn nog altijd zichtbaar op de noord-zuid corridor tussen Amsterdam en Eindhoven. Buiten deze corridor zien we zelfs toenames t.o.v. begin maart.

 

 

Figuur 2 toont de ontwikkeling van de verkeersintensiteit per netwerk over de dag heen vanaf 26 mei. Dan is in de spitsen nog altijd een behoorlijke vraaguitval te zien, welke al een tijdje vrij stabiel tussen de 15-20% ligt. Waar we dus op etmaalniveau bijna op de reguliere verkeersvolumes zitten, is de verkeersspreiding over de dag nog altijd significant anders dan t.o.v. begin maart.

 

 

 

Effecten vrachtverkeer

De tabellen 3 en 4 tonen de regionale ontwikkelingen in het vrachtverkeer vanaf 12 mei. De indices van de periode ervoor zijn terug te vinden in de eerdere datablogs. Overigens heeft CBS sinds een paar weken een monitor over de ontwikkelingen in het goederenvervoer over alle modaliteiten gelanceerd[1]. NDW heeft hiervoor de cijfers met betrekking tot het wegvervoer aangeleverd.

 

 

 

 

 

Effecten fietsmobiliteit

Het gaat erom spannen of we de maand juni gaan afsluiten met de eerste hittegolf van het jaar. De afgelopen weken waren echter vrij nat, zeker in de regio Rijnmond. Tot nu toe zagen we een vrij stabiel patroon tussen weer en fietsverkeer. Figuur 3 laat echter zien dat de recente regenbuien niet heel veel invloed hadden op de regionale fietsmobiliteit.

De figuur laat echter wel zien dat regen en zonneschijn elkaar regelmatig afwisselden op dezelfde dag. Wellicht dat mensen tussen de buitendoor fietsten.

 

 

 

 

De figuren 4 en 5 lichten zon- en donderdagen over de laatste weken nader uit.

 

 

 

 

 

Als we nader kijken naar de ochtendspits in het fietsverkeer in figuur 6, zien we inmiddels dat ook daar de fietsvolumes een stijgende trend vertonen, vergelijkbaar met de spitsontwikkelingen in het autoverkeer. Wellicht zien we inmiddels effect dat de scholen weer zijn opengegaan. Op 4 juni was het wel wat rustiger, vanwege het regenachtige weer.

 

 

 

Effecten doorstroming

De verkeersvraag toonde ons net enkele belangrijke ontwikkelingen:

 • Op etmaalniveau zien we dat deze weer bijna net zo groot is als voorheen;
 • In de spitsen zien we echter nog altijd een behoorlijke vraaguitval tussen de 15 en 20%;
 • Op bepaalde momenten in de restdag en avond zien we zelfs een grotere verkeersvraag als voorheen.

Figuur 7 toon het verloop van de gemiddelde snelheden op het hoofdwegennet over de dag heen, op basis van de lussen. We zien het verloop op 3 maart (referentie), 31 maart (dieptepunt) en 23 juni (meest recent). Een snelheidsval in de spitsen zien we nog steeds niet, alhoewel de meest recente snelheidscurve wel al een lichte daling laat zien t.o.v. 31 maart. Verder zien we het effect van de verlaging van de maximum snelheid naar 100 km/u ook terug.

Opvallend is wel dat de snelheidscurve van 23 juni structureel iets lager ligt dan die van 31 maart. Mogelijk is dit een effect van de toegenomen drukte in de restdag.

 

Figuur 8 toont de snelheidsverschillen in de ochtendspits over het hele land op basis van Floating Car Data (FCD). De grootste snelheidsverschillen zijn te zien op de hoofdwegen buiten de Randstad met weinig structurele congestie. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de invoering van de 100 km/u overdag. Op dergelijke wegen kon men ook in de spitsen makkelijk 120 of 130 km/u rijden: dat mag nu niet meer. Vooral op de hoofdwegen in de Randstad zien we dat de gemiddelde gereden snelheden nog altijd een stuk hoger liggen dan voorheen.

 

 

 

 

 

Tabel 5 vat de gemiddelde snelheden – op basis van FCD – samen per provincie en wegtype. Wegtype 1 betreft de snelwegen, wegtype 2 provinciale hoofdwegen en wegtype 3 de overige provinciale wegen en gemeentelijke hoofdwegen.

 

 

Conclusies

Op basis van de actuele cijfers kunnen we het volgende zeggen:

 • Waar de verkeersvraag afgelopen weken vrij stabiel was, zien we deze week weer een stijging;
 • Op etmaalniveau zitten we bijna op dezelfde waarden als begin maart;
 • De ochtendspits is nog altijd een stuk rustiger dan normaal (ca. -20% - 15%), maar ook in deze periode is de verkeersvraag alweer een stuk hoger ten opzichte van het dieptepunt (ca. -50%);
 • De regionale verschillen zijn nog altijd groot: op de wegen in de noord-zuid corridor tussen Amsterdam en Eindhoven is nog wat rustiger dan voorheen, terwijl het op de wegen in de noordoostelijke en zuidwestelijke landsdelen al weer net zo druk is als begin maart of zelfs drukker;
 • In het vrachtverkeer zien we weinig veranderingen ten opzichte van de voorgaande weken;
 • Het fietsverkeer fluctueert sterk: sinds de beperkende maatregelen volgen de fietspatronen duidelijk de weerspatronen;
 • Bij mooi weer (veel zonuren, weinig neerslag) zien we beduidend meer fietsverkeer dan normaal, bij slecht weer loopt dit wat terug;
 • Analoog als bij het wegverkeer, zien we ook dat de ochtendspits in het fietsverkeer weer op gang is gekomen;
 • De doorstroming op ’s lands wegen is nog altijd eens stuk beter dan begin maart;
 • Waarschijnlijk komt dit door de gelijkmatigere spreiding van de verkeersvraag over de dag;
 • Wel zien we dat de gemiddelde snelheden in de restdag en avond iets onder die van begin maart liggen: mogelijk komt dit doordat het tijdens deze dagdelen wat drukker is geworden.
 
Home Blogs UPDATE 24-06 I Effecten van Corona maatregelen op verkeer
line