click here for the english version of this website u bekijkt nu de nederlandse versie van deze website klik hier om het originele lettertype te kiezen klik hier om een groter lettertype te kiezen klik hier om het grootste lettertype te kiezen

Nieuwsbericht


0

Geplaatst op: 28-03-2017

Op weg naar een nieuwe ondernemingsplan 2018-2021

Het samenwerkingsverband NDW is door de partners (Rijk, provincies, G4 en stadsregio’s) voor onbepaalde tijd aangegaan. Maar het huidige NDW-Ondernemingsplan bestrijkt de jaren 2014 t/m 2017. Dit betekent dat er per 1 januari 2018 een nieuw Ondernemingsplan moet zijn. Het is voor alle stakeholders van NDW goed nu even een tussenstand van dit proces te geven.
 

In het najaar van 2015 zijn de eerste verkenningen voor het nieuwe Ondernemingsplan uitgevoerd, leidend tot een aantal mogelijke toekomstscenario's, die door de Raad van Toezicht (RvT) zijn vastgesteld. In het voorjaar van 2016 zijn alle 19 partners individueel geconsulteerd over hun ideeën en wensen m.b.t. de toekomst van NDW. Middels een zgn. NDW-Assemblee en het advies van het Opdrachtgeversberaad (OGB) heeft de RvT in juni 2016 een besluit-op-hoofdlijnen over de koers van het samenwerkingsverband NDW in de jaren 2018-2021 genomen. De voornaamste ingrediënten voor de koers zijn: ja, we gaan door met NDW; ja, we ontwikkelen NDW door langs de bestaande lijnen, zoals blijvende aandacht voor data-kwaliteit, steeds meer situatieberichten en uitbreiden van het Datawarehouse; ja, we verbreden de scope van NDW op bepaalde punten, zoals de inwinning van fiets-data en het maken van standaardrapportages voor de partners; en nee, we timmeren het volgende Ondernemingsplan niet dicht.

Met het oog op dit laatste zijn er vier bouwblokken voor het nieuwe ondernemingsplan onderkend: 1) Why NDW?, 2) flexibiliteit, 3) business opportunities en 4) financiën. De gedachtegang achter deze 4 bouwblokken is als volgt: De technologische en institutionele ontwikkelingen rond het werkveld (i.c. Smart Mobility) van het samenwerkingsverband NDW gaan zo snel, dat het onmogelijk is om een gedetailleerd Ondernemingsplan te maken voor de periode tot en met 2021. Omdat we dus niet precies kunnen beschrijven welke activiteiten NDW in de komende Ondernemingsplanperiode gaat uitvoeren, is het extra belangrijk met elkaar tot overeenstemming te komen waartoe NDW bestaat; vandaar het eerste bouwblok ‘Why NDW?’.

 

Vanuit dit bestaansrecht van NDW moet er dan soepel ingespeeld kunnen worden op nieuwe kansen of mogelijkheden voor gezamenlijke NDW-activiteiten. Zoals efficiënter en/of effectiever werken of nieuwe aanvullende dienstverlening. Vandaar het tweede thema ‘flexibiliteit’, qua beslisproces, maar ook voor wat betreft de Uitvoeringsorganisatie. De toekomstige, mogelijk profijtelijk samen in NDW-verband uit te voeren, activiteiten zijn vanwege de bovengenoemde snelle technologische en institutionele ontwikkelingen niet goed te duiden, maar een beeld van de mogelijkheden, passend in de visie van ‘Why NDW?’, kan wel gegeven worden als bouwblok 3: de ‘business opportunities’. Financiële afspraken zijn – ondanks dat niet nauwkeurig bekend is wat het NDW-samenwerkingsverband precies gaat doen – voor alle partners noodzakelijk voor het vast leggen van financiële verplichtingen; vandaar dit als vierde bouwblok.

 

Momenteel praten we met de partners van NDW over deze bouwblokken. De uitkomsten daarvan worden samengevoegd met de onderwerpen uit het huidige Ondernemingsplan die niet of nauwelijks wijzigen.  Dit zijn de Strategische doelstellingen (afgezien van een nuance in Open Data, een doel dat reeds bereikt is), de relatie met Service providers, de governance (rollen RvT, OGB, PO, e.d., afgezien van de toevoeging van flexibiliteit), arrangement en organisatie van de Uitvoeringsorganisatie en de monitoring van de NDW-werkzaamheden (niet alleen van de Uitvoeringsorganisatie!) aan de hand van KPI’s. Via een Stakeholdersberaad worden ook de private relaties van NDW (bijv. leveranciers en Service providers) nog geconsulteerd.

Zodat er een compleet concept-Ondernemingsplan ligt voor de vergaderingen van OGB en RvT in juni/juli 2017. Nadat de RvT het Ondernemingsplan heeft geaccordeerd wordt in de periode tot eind 2017 de definitieve versie voorgelegd aan alle partners, ter formele bekrachtiging.

Home Nieuws Op weg naar een nieuwe ondernemingsplan 2018-2021
line

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over NDW.